Това не е държава!

Репор­таж от тези, с които общес­т­вото не може и не бива да свиква: „75-годишен мъж е обран в дома му в Мон­тан­ско от крадец. За да опази това, което му е останало, мъжът е приб­рал в стаята си живот­ните, които са му останали, а вратата си залос­тва с дър­вен кол. Въз­рас­т­ният човек се сблъс­ква очи в очи с крадеца малко преди полунощ в Якимово. Бил зас­пал, когато на вратата чул тропане. Не искал да отвори, но мъжът отвън удрял с всички сили вратата, а отвътре Цветан Миланов се залос­тил с дър­вен кол. Крадецът му казал: Ще ти отрежа главата, съобщи Нова телевизия.

Крадецът влязъл при него, бил с маска, виж­дали му се само очите и носът. Взел му якето с парите вътре — 527 лева, и си тръг­нал. “Това не е живот и не е дър­жава. Да мародер­с­т­ват и да няма кой да ги спре“, казва човекът. За по-малко от половин година в дома на въз­рас­т­ния човек са влизали крадци десетки пъти. В повечето случаи той ги чул и видял, но нито вед­нъж не пос­мял дори да им извика. За няколко месеца му отк­рад­нали и всички кокошки, пилета и пуйки. Останали само два петела, които взел да спят при него, за да ги опази. Вече се чуди как да се пази и барикадира”.


Едва ли има нужда от комен­тар, но все пак: Това е битът на много наши сънарод­ници в селата, които се събуж­дат и зас­пиват със страх и в битка за физическо оцеляване. Нека политичес­кия ни елит, управ­ляващите, едрите капиталисти, на които все данъците им са много, да отидат поне за сед­мица да поживеят в обик­новена сел­ска къща, но без охрана и с доходите на сред­нос­татис­тичес­кия бъл­гарин. Дано поне тогава дър­жавата си влезе в ролята. Дано поне тогава сек­нат статис­тиките колко хубаво живеем, как правител­с­т­вото жъне успех след успех. Дано поне тогава раз­берат, че докато интег­рираме Запад­ните Бал­кани отдавна сме дезин­тиг­рирали соб­с­т­вения ни народ!

ЗЕМЯ