Деца ще прекарат ден от живота на праисторическия човек

Деца ще прекарат ден от живота на праисторическия човек

Деца ще учат за праис­торичес­ките хора и тех­ния начин на живот. Заниманията са част от проекта “Един ден от живота на праис­торичес­кия човек“ на турис­тическо дружес­тво “Приста“, съобщи пред­седателят на дружес­т­вото Сашо Попов.

Под фор­мата на игра над 100 деца ще се пренесат назад във времето, когато са същес­т­вували праис­торичес­ките хора, уточни „Дарик радио”. Пър­вите занимания ще се със­тоят на 2 юни (събота). Началото ще бъде пос­тавено с 20-минутен турис­тически поход по поречието на река Русен­ски Лом. Край село Басар­бово, до хижа “Алпинист“, има голяма скална ниша, където ще се със­тоят игрите. Децата ще научат кои са праис­торичес­ките хора, след което ще изработят оръжия от онова време — копия с кремъчни ост­риета, лъкове, стрели. Ще има и стрелби по мишени — големи рисунки на животни, които не са реалис­тични, за да не се предиз­вика у децата агресия. Прог­рамата включва и рисуване с въг­лен. Попов обясни, че друга група деца ще запали огън. За целта няма да се изпол­зва киб­рит, а маг­незиева запалка. След това мал­ките учас­т­ници ще си пригот­вят месо на жар. За автен­тич­ното пресъз­даване на всекид­невието на палеолит­ния човек на децата ще помагат инс­т­рук­тори от турис­тичес­кото дружес­тво, худож­ник от Русен­с­ката художес­т­вена галерия и археолог от Регионал­ния исторически музей. Попов обясни, че до есента всеки месец ще има по едно занимание. Проек­тът се осъщес­т­вява по прог­рамата “Знание и рас­теж“ на общин­с­ката фон­дация “Русе — град на свобод­ния дух“.