Проф. Андрей Пантев: Да загинеш за идеала, а не да живееш за Солунската митница

Чув­с­т­вото е основен мотив в геройс­кото поведение, пос­тъпки и дори смърт не само на нашите герои. Те не са се ръководили от отб­лъс­к­ващата дума ”праг­матизъм”, не са се ръководили от съм­нител­ната дума ”национални интереси”, защото те са загивали за идеал, не са загивали да вземат Солун­с­ката мит­ница.

Това каза историкът проф. Анд­рей Пан­тев на 2 юни, когато отбеляз­ваме Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на Бъл­гария.

И най-вече да се пок­лоним на тези, които за раз­лика от повечето други, нека не заб­равяме, че героите са мал­цин­с­тво, които са си гледали адвокат­лък, дюкен­джийс­тво, пред­п­риемачес­тво и прочие, те са загинали за една мечта, която като мечта не се е реализирала напълно все пак, а все пак си струва да се жер­т­ваме за нея“, каза още професорът пред БНТ.

Свободата е едно революционно понятие като произ­ход и като приложение. Той е знаел, нашите революционери не са били тол­кова наивни, че няма да бъде райс­ката градина Бъл­гария, но ще има Бъл­гария, ще има химн, ще има армия, ще има пощи, ще има учители, ще има пар­ламент, какъвто и да е той. Ще има най-вече Бъл­гария на европейс­ката политическа карта, както е било тъй прек­расно някога“, продължи историкът.

Проф. Пан­тев е на мнение, че младите трябва да знаят за Ботев, че “е могъл спокойно да си дас­калува или да студен­с­т­с­тва в Одеса или в Румъния, а е решил по друг начин, знаейки много добре, че не всички бакали зас­лужават жер­т­вата на неговия живот“.