Корнелия Нинова направи първото си дарение за болни деца

Пожелавам ви да озд­равете и да бъдете много щас­т­ливи”. С тези думи лидерът на БСП Кор­нелия Нинова дари част от своята зап­лата на деца с увреж­дания. Тя припомни, че преди един месец БСП е внесла пред­ложение за намаляване на депутат­с­ките зап­лати с 600 лв. „То беше отх­вър­лено, но тогава обещах, че въп­реки това, всеки месец, тези 600 лв. лично аз ще ги дарявам на едно болно дете или въз­рас­тен човек, който има нужда. Днес го правя за тези деца, които са сираци, нямат родители и ги гледа баба им с много мал­ката си пен­сия, с която не може да се справя. Днес правя това първо дарение и ще го правя всеки месец, както съм обещала за някое от тези дечица”, каза още тя.

Прес­цен­търът на БСП инфор­мира медиите, че лидер­ката на БСП е получила покана от лидера на политическа пар­тия „Смер — социална демок­рация” и бивш министър-председател на Словакия Робърт Фицо, днес да учас­тва в кръгла маса в Братис­лава. На събитието са поканени прог­ресив­ните лидери от страните на Вишег­рад­с­ката чет­ворка, Бал­тийс­ките дър­жави, Бъл­гария, Румъния, Словения и Хър­ватия.  Темата на кръг­лата маса ще бъдат пред­с­тоящите избори за Европейски пар­ламент и след­ващата Многогодиш­ната финан­сова рамка. Прог­рамата пред­вижда и работен обяд с Марош Шеф­кович, заместник-председател на Европейс­ката комисия и еврокомисар на енер­гий­ния съюз.