Корнелия Нинова защити АЕЦ „Белене” пред еврокомисаря по енергетика

Корнелия Нинова защити АЕЦ „Белене” пред еврокомисаря по енергетика

Следващата среща на левите лидери от Вишеградската четворка ще бъде в София след шест месеца

Лидерите на пар­тиите от Вишег­рад­с­ката чет­ворка и пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова се срещ­наха в Братис­лава с Марош Шеф­чович, зам.-председател на Европейс­ката комисия и комисар с ресор “Енер­гиен съюз“. Те обсъдиха енер­гий­ната сигур­ност на Европа. “Запоз­нах колегите си с проекта АЕЦ “Белене“. Изразих позицията ни за необ­ходимостта от изг­раж­дане на атом­ната цен­т­рала“, заяви Нинова след срещата. Пред­седателят на левицата обясни, че е  пред­с­тавила аргументи за важ­ността  на проекта за Бъл­гария, за региона и за Европейс­кия съюз.“Заявих, че ще под­к­репим бъл­гар­с­кото правител­с­тво за пос­т­рояването на цен­т­ралата. Проек­тът “Белене“ е важен за Бъл­гария и ЕС. Г-н Шеф­чович изрази позиция, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво трябва да под­готви и пред­с­тави икономическа и финан­сова обос­новка на проекта и да ги пред­с­тави в Комисията. В тази връзка, инфор­мирах колегите, че народ­ните пред­с­тавители от БСП сме внесли в пар­ламента пред­ложение да отпадне заб­раната за строител­с­тво– като първа стъпка за стар­тиране на целия процес по изг­раж­дане на АЕЦ Белене“, каза Нинова. По време на срещата е бил обсъден и док­ладът на БАН за цен­т­ралата.

Срещата на четиримата лидери на пар­тии от Вишег­рад­с­ката чет­ворка и пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова завърши с приемане на обща дек­ларация за бъдещо сът­руд­ничес­тво. В дек­ларацията се казва:  –Решихме да работим по-сплотено като регион, за да обменяме добри прак­тики, да си сът­руд­ничим, да раз­виваме общи позиции по раз­лични проб­леми в Европа; - Ще тър­сим активно съюз­ници от други дър­жави, които да под­к­репят нашите инициативи

“Тази първа среща е добро начало. Приехме дек­ларация, че този фор­мат ще стане пос­тоянен. Ще се срещаме на всеки шест месеца за обсъж­дане на важни теми за нашите дър­жави и Европа. Ще тър­сим съг­ласие в защита на общите ни интереси. Поканих колегите, след­ващата ни среща да бъде в Бъл­гария, след шест месеца.“ Това заяви Кор­нелия Нинова след срещата в Братис­лава.