Софийската митрополия дари апарат за най-малките пациенти на „Пирогов”

Софийската митрополия дари апарат за най-малките пациенти на „Пирогов”

Патриарх Неофит присъства лично на връчването на апарата и неговото освещаване в болницата

Клиниката по дет­ска анес­тезиология на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” получи дарение от Софийска св. мит­рополия, предаде БГНЕС вчера. Отдел „Милосър­дие и благот­ворител­ност“ към Софийска мит­рополия, с благос­ловението на Негово Светей­шес­тво Софийс­кия мит­рополит и Бъл­гар­ски пат­риарх Неофит, дари на универ­ситет­с­ката спешна бол­ница най-ново поколение апарат за изс­лед­ване на хемос­тазата — слож­ния процес на кръвосъсир­ване, за да под­помогне процеса на лечение при най-малките пациенти, нас­танени за лечение в Дет­с­ката реанимация. Негово Светей­шес­тво пат­риарх Неофит присъс­тва лично по време на връч­ването на апарата и неговото освещаване в Пирогов. Пър­вата организирана кам­пания на отдела „Милосър­дие и благот­ворител­ност“ бе за закупуването на автоматичен хематологичен анализатор с пет­деферен­циално броене на кръвни клетки, който вече e предос­тавен на Клиниката по дет­ска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ. С него се улесни работата и подобри точ­ността на резул­татите от кръв­ните изс­лед­вания на мал­ките пациенти. Отделът пред­с­тои да организира кам­пания за закупуването на същия апарат „Rotem” за нуж­дите на АГ бол­ница “Шей­ново“. Искаме още един такъв апарат, който наис­тина е голяма необ­ходимост, ако можем да осъщес­т­вим нашето дарение именно за АГ „Шей­ново“. Това ще бъде голямата ни радост от тук нататък. И вяр­вам в това, че отново когато призовем нашите вяр­ващи, когато призовем въобще всички, които се чув­с­т­ват съп­ричас­тни именно към това дело на цър­к­вата, че всеки един ще отдели от малко, което има, за да съберем многото и по този начин апаратът да бъде реал­ност, каза отец Ангел, духовен над­зор­ник на Софийска епар­хия. Апаратът „Rotem Sygma” е от пос­ледно поколение апарати за измер­ване на цялос­т­ната хемос­таза с всич­ките ком­поненти на коагулацията и клет­ките на кръвта. С него се работи бързо и лесно, като в рам­ките на 10 минути получава резул­тат за със­тоянието на сис­темата на кръвосъсир­ване. Това поз­волява прицелна тран­с­фузионна ком­понен­тна терапия, насочена към коагулацион­ните фак­тори, тром­боцитите или процесите на фиб­ринолиза. Избяг­ват се ненуж­ните кръвоп­реливания, за да се щадят мал­ките пациенти, комен­тира БГНЕС. Много важна е и въз­мож­ността за прос­ледяване на ефекта от лечението. Това е наша много отдав­нашна мечта да имаме такъв тип апарат, и апаратът, за който Пат­риар­шията успя да събере пари и да ни дари е най-новият от този клас апарати, който изс­ледва сис­темата на кръвосъсир­ване най-общо казано с всички сложни процеси, които се извър­ш­ват и с всич­ките й ком­поненти, обясни доц. Румяна Андонова, която завежда клиниката по дет­ска анес­тезиология и интен­зивно лечение в „Пирогов”.