БСП зад Корнелия Нинова: Няма промяна в позицията за Истанбулската конвенция

БСП зад Корнелия Нинова: Няма промяна в позицията за Истанбулската конвенция

Борисов се провали като отмъстител, като строител и като обединител, категорични бяха социалистите

Национал­ният съвет на БСП зас­тана зад лидера си Кор­нелия Нинова срещу ревизия на позицията по Истан­бул­с­ката кон­вен­ция.

“Пленумът показа забележително един­с­тво зад лидера си, няма да има никаква промяна в нашата позиция. И няма да има“, дек­ларира Атанас Зафиров по повод натиска на ПЕС за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция.

Това е тема, която среща пълно раз­биране у по-голямата част от общес­т­вото и нашата пар­тия, допълни той.

Социалис­тите приеха и дек­ларация до ПЕС в под­к­репа на бъл­гар­с­ките превоз­вачи, съобщи след обсъж­дането на темата на пленума евродепутатът Петър Курум­башев.

Смятаме, че е особено важно БСП в този момент да пред­с­тави своя позиция пред ПЕС, добави той и напомни, че позицията може да бъде атакувана в залата на европейс­кия пар­ламент.

Петър Курум­башев отново иронизира колегата си от ГЕРБ Анд­рей Новаков, който този понедел­ник излъгал Бъл­гария, че “пакетът “Мак­рон“ капитулирал пред бъл­гарите“. Социалис­тът заяви, че Новаков се е опитал да приватизира усилията на всички бъл­гар­ски евродепутати за защита на интересите на бъл­гар­с­ките превоз­вачи.

БСП е готова с алтер­натива — “Визия за Бъл­гария“, която да пред­с­тави 21 юли на национално съвещание, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на вчераш­ното заседание на Национал­ния съвет на БСП, цитирана от прес­цен­търа на пар­тията.

“През пър­вия си ман­дат Борисов бе отмъс­тителят, който обещаваше да вкара в зат­вора всички прес­тъп­ници и винов­ници за краж­бите на прехода. Нищо такова не се случи. През втория си ман­дат бе строителят на магис­т­рали и пътища. От док­лада на Светов­ния икономически форум за качес­т­вото на инф­рас­т­рук­турата става ясно, че пътищата в Бъл­гария са по-лоши, откол­кото в Тан­зания, Алжир и Мали. В проуч­ването страната ни е пос­тавена на 93 място по качес­тво на пътищата. и тази мисия на Борисов не е  изпъл­нена. Днес той е в ролята на обединител  - обединява Запад­ните Бал­кани, обединява Европа с Русия, а не може да си обедини минис­т­рите в соб­с­т­вения си кабинет — Валери Симеонов обвинява Ангел­кова в коруп­ция и сезира глав­ния прокурор, а бъл­гар­с­кият народ е по-разединен отв­сякога“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на пленума. По думите й БСП е готова с алтер­натива — “Визия за Бъл­гария“, която да пред­с­тави 21 юли на национално съвещание. Тя уточни, че по проекта работят съветите към национал­ния съвет на пар­тията, както и екс­перти, които не са част от тези органи. Също така във визията ще бъдат включени и пред­ложения на учените от БАН, които вече са пред­с­тавили на левицата свои пред­ложения за политики и решения. Нинова комен­тира и друга актуална тема — измамите в бъл­гар­с­ките мит­ници. “Времето показва истината. На вота на недоверие към управ­ляващите проб­лемите със сис­темата БАЦИС бяха един от акцен­тите ни. Тогава ни критикуваха, че не сме били дос­татъчно аргумен­тирани. Сега, няколко месеца по-късно, док­лад на ОЛАФ установява точно това — под­п­равени данни и фик­тивно преминаване на товари“, обясни Нинова. Тя се позова на европейс­ката служба за борба с измамите, че “в сис­темата са били подавани данни за товари, които фик­тивно преминават тран­зитно от Полша, Унгария, Гер­мания, Фран­ция, Литва и Словакия, за да дос­тиг­нат Сър­бия и Тур­ция. Сръб­с­ката и тур­с­ката страна са съоб­щили, че такива товари не са прис­тиг­нали на място. Раз­с­лед­ването е обх­ванало 110 случая“. Нинова припомни, че тогава именно от БСП са сезирали инс­титуциите.