София остана с една линейка по-малко в събота

В продъл­жение на 4 часа линей­ката, чиито гуми бяха нарязани от колоез­дач в събота, остана извън строя, предуп­реди д-р Делян Геор­гиев, завеж­дащ смяна в „Спешна помощ”, комен­тира Днес.бг. Повод за агресив­ната проява е, че превоз­ното сред­с­тво е било спряло върху велоалея. Според лекарят всеки екип е жиз­неноважен за София, а това не е бил просто автомобил, спрял неп­равилно. В събота около обяд медиците на Спешна помощ – София отиват на адрес в цен­търа на града. Бър­зали, защото сиг­налът е бил спешен случай – 19-годишно момче с тежък диабет с услож­нения, изпад­нало в криза. Раз­г­невен велосипедист обаче нарязва гумите на автомобила. За съжаление не е първи инцидент за нашия цен­тър. Това е груба, ароган­тна проява. Вед­нъж екипът ни е изваден от строя за дълго време до отс­т­раняване на материал­ните щети, след това се пос­тавя в риск животът на пациента. Слава Богу със­тоянието на пациента беше обратимо, но ако тряб­ваше да го тран­с­пор­тираме до бол­ница, ситуацията се услож­няваше, обясни Геор­гиев, цитиран пред Би Ти Ви. Всички в Спеш­ния цен­тър са били пот­ресени. Няма обяс­нения за това. Това е въп­рос на въз­питание и ман­талитет. Това е необяс­нимо, линейка е това за Бога, не автомобил в нарушение. Имаме право да спираме близо до адреса, за да спасим човешки живот, обясни той. По думите му би искал да раз­бере мотивите на колоез­дача да спука гумите на линей­ката, но на този етап още няма заловен извър­шител.