Студенти от защитени специалности ще учат без такса

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага в постановление на МС да бъде приет Списък на професионалните направления и защитените специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобождавани от такси за обучение. Това съобщава МОН на сайта си. Образователният министър информира, че предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности към проекта на постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент. Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за постигане на целта - необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната. Необходимите средства за прилагането на предложената мярка за първия семестър на учебната 2020/2021 година, в размер на 1,3 млн. лв., ще бъдат за сметка на разчетените за целта средства в бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.