Правителството прие Доклад за състоянието на администрацията през 2019

Министерският съвет прие Доклад за състоянието на администрацията през 2019 г. Документът отразява състоянието на администрациите по отношение на развитието на административните структури, човешките ресурси, условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация, съобщиха от правителствената информационна служба.

Докладът е изготвен на база информацията, попълвана от администрациите и съдържаща се в Интегрираната информационна система на държавната администрация. Ползвана е и информация от други източници като например Портала за консултативните съвети http://saveti.government.bg.

Държавна агенция „Електронно управление” е определена за национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Инфраструктури на финансовия пазар”

Правителството определи Държавна агенция „Електронно управление“ за национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Инфраструктури на финансовия пазар“ в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за киберсигурност, съобщи пресслужбата на кабинета. Законът бе приет в края на 2018 г. и установи цялостна система на координация и взаимодействие между институциите в областта на киберсигурността. Със закона се въвеждат и правила за докладване на инциденти, които засягат административните органи, операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги. Създаването на националните компетентни органи по мрежова и информационна сигурност е етап от изграждането на националната институционална система в областта на киберсигурността. Държавна агенция „Електронно управление“ трябва да определи операторите на съществени услуги в сектор „Инфраструктури на финансовия пазар“ и да осъществява координация и контрол върху дейността им, свързана с мрежовата и информационната сигурност, с помощта на Методиката за определяне на операторите на съществени услуги, приета с Решение на Министерския съвет № 192 от 2019 г. Методиката указва дейностите, които трябва да бъдат предприети при определянето и регистрирането на операторите на съществени услуги. Държавна агенция „Електронно управление“, подпомагана от Комисията за финансов надзор, ще извърши оценка на услугите в сектора, които трябва да се считат за съществени за поддържането на критични обществени и икономически дейности.