Правото на втора пенсия ще може да се придобива и пет години по-рано

Правото на втора пенсия ще може да се придобива и пет години по-рано

Депутатите приеха окончателно промени в Кодекса за социално осигуряване

Правото на втора пенсия за старост ще може да се придобива при навършване на възрастта за пенсиониране по закон или пет години по-рано. Това реши окончателно Народното събрание, като прие промени в Кодекса за социално осигуряване, съобщава БНР. По желание на осигуреното лице фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това ще става при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партидана лицата позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. С поправките на осигурените лица се дава право да променят участието си във фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване и да прехвърлят натрупаните средства по индивидуална партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество, ако е изтекла една година от датата на сключване на първия му осигурителен договор или една година от датата на служебното му разпределение. Осигурените лица ще могат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди във фонда при несъгласие с извършените промени в правилника му или в инвестиционната му политика, ако в тримесечен срок от уведомлението подадат заявление за това. В бюджет 2018 е предвидено от 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,126 на 1,169, т.е. с 3,8 на сто. От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв., а социалната пенсия за старост ще стане 125,58 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход - 910 лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362,97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5,5 а сто повече в сравнение с 2017 г. От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се увеличава с един процентен пункт и става 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11,02 на сто са за сметка па работодателя, а 8,78 на сто - от работника. За родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд “Пенсии“ да е 14,8 на сто. За останалите осигурителни рискове не се планира промяна в размера на осигуровките.