Тръмп обеща пълна подкрепа за фермерите в САЩ

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп обеща пълна под­к­репа за американ­ците, занимаващи се със сел­ско стопан­с­тво, предаде АП. В реч пред годиш­ния кон­г­рес на американ­с­ката фер­мер­ска асоциация в Неш­вил, щата Тенеси, той нарече одоб­рената от Кон­г­реса в края на м.г. реформа на данъч­ната сис­тема “победа за семей­ните фер­мери“. “Ние ще вър­нем обратно парите на американ­ците, включително и на фер­мерите и живот­новъдите“, каза президен­тът.

Той под­черта, че пред­виденото сък­ращаване на данъците с общо 5,5 трилиона долара ще донесе изгода на работещите семейс­тва, в час­т­ност фер­мер­с­ките, на дреб­ните и сред­ните фирми. В съот­вет­с­т­вие с новия закон подоход­ният данък на обик­новено семейс­тво от 4 души, печелещо 75 000 долара годишно, ще се сък­рати с 2 хиляди долара, посочи президен­тът.

Тръмп каза, че съз­дадената в края на м.г. по негово раз­пореж­дане работна група в Минис­тер­с­т­вото на сел­с­кото стопан­с­тво, е под­гот­вила док­лад за основ­ните препят­с­т­вия пред раз­витието на този отрасъл. “Моята админис­т­рация е решена да пред­п­риеме дейс­т­вия относно всяко едно от тези препят­с­т­вия“, увери президен­тът, като нап­раво на подиума в залата под­писа съот­вет­ния указ. С него се залага на раз­витието на сел­с­ката инф­рас­т­рук­тура, раз­ширява се обх­ватът на сел­с­ките райони с широколен­тов интер­нет, подоб­ряват се условията за професионал­ната под­готовка на фер­мерите.