Мнозинството руснаци са оптимисти за ситуацията в страната, сочи изследване

Хората в Русия гледат вече по-оптимистично на ситуацията и в страната като цяло, и в своя личен живот, пише “Извес­тия“. Социал­ните наг­ласи през 2017 г. доста над­х­вър­лят по оптимизъм дан­ните от 2015 и 2016 г. Според 73 на сто от запитаните в Русия всичко е наред, а 83 на сто са доволни и от лич­ните си успехи. Това са данни от допит­ване, изп­ратени във вес­т­ника от социологичес­кия цен­тър ВЦИОМ.

Степан Лвов от ВЦИОМ отбелязва, че преди половин година жителите на Русия са имали съм­нения дали е намерен изход от труд­ното положение, в което страната се намира от 2015 г. насам. Сега обаче по думите му те се чув­с­т­ват ком­фор­тно и смятат, че във федерацията всичко върви, както му е редът. “Някои все още са под влияние на инер­цията, смятайки, че трябва да са готови за най-лошия сценарий — за всеки случай. Сега те са към 1/3. С подоб­ряване на наг­ласите кризис­ните очак­вания неиз­бежно ще стих­ват“, смята социологът.

Според Кон­с­тан­тин Калачов, аналитик от друг мозъчен цен­тър — “Политичес­ката екс­пер­тна група“, истин­с­кият оптимизъм идва не от убеж­дението, че всичко ще бъде наред, а че не всичко ще бъде лошо. “Най-трудното (за Русия) наис­тина вече отмина. При това хората са уморени от социал­ния песимизъм и вече не го искат. Очак­ванията за бъдещето са пред­паз­ливи, но позитивни, а най-лошото вече не ни плаши. В общес­т­вото се фор­мира все по-ясно тър­сене на оптимизъм и позитивни неща“, комен­тира пред “Извес­тия“ Калачов.