Арести в Бразилия, свързани с корупция за Олимпиадата

Бразил­с­ката полиция е арес­тувала двама служители от Олим­пийс­ките игри в Рио де Жанейро заради подоз­рения в коруп­ция при строител­ните работи за линията на мет­рото Metro Line 4, един от най-големите и скъпи инф­рас­т­рук­турни обекти, съоб­щават медиите в страната.

Генерал­ният сек­ретар на града по въп­росите на туризма Луис Кар­лош Велосо и дирек­торът на град­с­ката желез­ница Ейтор Лопеш де Соуза Жуниор са заподоз­рени в коруп­ция, пране на пари и отк­лонени милиони в коруп­ционни сделки, под­мяна на договори за проекта.

Линията Metro Line 4 беше завър­шена малко преди началото на Олим­пийс­ките игри, които стар­тираха през август 2016 година. Полицията иззе договорите, допъл­нителна докумен­тация по сдел­ките, както и започна събирането на договорите за реновирането на стадион „Маракана”, където също има подоз­рения в кражби и източ­ване на сред­с­тва. Поне 12 политици от мес­тно и национално значение са обект на раз­с­лед­ване по темата, във­лечен е и пет­рол­ният гигант „Пет­роб­раз”, ангажиран за под­к­репа на Игрите.