Наим Сюлейманоглу е претърпял мозъчна операция

Проф. д-р Ялчън Полат, който на 6 октом­ври извърши тран­с­п­лан­тацията на черен дроб на трик­рат­ния олим­пийски шам­пион Наим Сюлей­маноглу заяви, че “същес­т­вува опас­ност за живота на щан­гиста“. Лекарят даде специално изяв­лението няколко часа, след като стана ясно, че Сюлей­маноглу е бил опериран по спеш­ност заради мозъчен кръвоиз­лив.

“Няма някакво влошаване на работата на органите му, но тол­кова дълъг прес­той в бол­ница и тежка операция като тран­с­п­лан­тация си каз­ват думата. Видяхме, че има оток в лявата част на мозъка и решихме да нап­равим операция, за да намалим налягането в него, защото зас­т­рашаваше живота му. Той и сега е в опас­ност“, каза проф. Ялчън Полат след интер­вен­цията.

“Ние не знаем как ще реагира, ако трябва ще оперираме отново“, добави нев­рохирур­гът Гьокан Акдемир, който извърши мозъч­ната операция.

Интер­вен­цията продъл­жила около 1,5 часа, а президен­тът на Тур­ция Реджеп Ердоган вед­нага потър­сил брата на Наим — Мухарем, за да се инфор­мира за със­тоянието му. По-късно дър­жав­ният глава изп­ратил и свой човек лично да провери какво се случва с трик­рат­ния олим­пийски шам­пион.