Сестрата на лидера на КНДР ще посети Южна Корея

Сес­т­рата на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун ще посети Пьон­чан за Зим­ните олим­пийски игри, съобщи южнокорейс­кото минис­тер­с­тво на национал­ното обединение, цитирано от Франс прес. Ким Йо-джон, която е висш кадър на Корейс­ката трудова пар­тия, ще е част от делегация на високо рав­нище, очак­вана в петък в Южна Корея. Тя отговаря за пропаган­д­ната дей­ност на управ­ляващата пар­тия.

Делегацията на КНДР в Южна Корея ще се ръководи от пред­седателя на пар­ламента Ким Йон-нам. В нея влизат също пред­седателят на север­нокорейс­кия Спор­тен комитет Чхуе Хюи и ръководителят на екипа на КНДР в преговорите с Южна Корея И Сон-гуон, предаде Рой­терс.

Включ­ването на Ким Йо-джон в делегацията е от голямо значение, тъй като тя е не само сес­тра на север­нокорейс­кия лидер, а и член на ръковод­с­т­вото на управ­ляващата Корейска трудова пар­тия, се казва в изяв­ление на южнокорейс­кото минис­тер­с­тво на национал­ното обединение.

Визитата й обаче може да предиз­вика нап­режение между Сеул и Вашин­г­тон, тъй като миналата година Ким Йо-джон бе пос­тавена в черен списък на финан­совото минис­тер­с­тво на САЩ за нарушения на човешки права и цен­зура, а Чхуе е включен в сан­к­ции на ООН със заб­рана за пътуване, отбелязва Рой­терс.

Ким Йо-джон е заместник-директор на отдела по Пропаганда и агитация на Корейс­ката трудова пар­тия, който отговаря за идеологичес­ките пос­лания в медиите, изкус­т­вата и кул­турата. Чхуе преди е работил за същия отдел.