Красива полякиня дала крила на Владимир Зографски

Красива полякиня дала крила на Владимир Зографски

Исторически резултат за българина, подобри роден рекорд от Олимпиадата в Сараево през 1984 година

Бъл­гар­с­кият ски скачач Владимир Зог­раф­ски явно е получил крила от случило се важно събитие преди Олим­пиадата в Пьон­чан. 24-годишният Зог­раф­ски записа историческо пос­тижение за Бъл­гария на Игрите — 14-о място от нор­мална шанца. Досегаш­ното най-добро пос­тижение бе 19-ото място на Владимир Брей­чев в Сараево 1984 година.

Дни преди да замине на Олим­пиадата Зог­раф­ски е нап­равил официален годеж с красавицата Агниешка Сков­рон. Много е вероятно именно мисълта за чаров­ната полякиня да вдъхва допъл­нителни сили у ски скачача, който е като преоб­разен на Игрите. Зог­раф­ски се пред­с­тави на високо ниво в много тежко със­тезание с лоши метеорологични условия. При пър­вия си скок във финала бъл­гаринът беше връщан няколко пъти от старта заради сил­ния вятър. Сборът на Зог­раф­ски е 226.5 точки, а двата му скока са съот­ветно 101.5 и 108.5 метра. Във втория опит род­ният със­тезател получи и високи оценки за стил. В класирането след бъл­гарина останаха звез­дите на този спорт Роман Коуделка (Чехия), Грегор Шлирен­цауер (Авс­т­рия) и японецът Нориаки Касай, който учас­тва на осма Олим­пиада.

“Рад­вам се на това класиране. Със­тезанието бе успешно, но можеше да мине и по-добре. Не нап­равих 2 пос­тоянни скока. Пър­вият бе добре от масата, но го обър­ках в полета. Вторият бе по-зле от масата, но го нап­равих в полета. Да се надяваме да съм още по-добре на голямата шанца, въп­реки че тогава се очаква да е по-ветровито“, каза Зог­раф­ски.

Тит­лата взе Анд­реас Велин­гер (Гер­мания), след­ван от нор­веж­ците Йохан Андре Фор­ланг и Роберт Йохан­сон.

Бъл­гарите Веселин Цин­зов и Йор­дан Чучуганов не взеха учас­тие в скиат­лона на 15 км класически + 15 км свободен стил на Олим­пийс­ките игри. Вероятно Цин­зов и Чучуганов са под­ходили със същата так­тика като Антония Григорова, която не учас­тва в жен­с­кия скиат­лон, за да съх­рани сили за стар­товете в свобод­ния стил.

Нор­вежецът Симен Крюгер е новият олим­пийски шам­пион при мъжете, след като премина дис­тан­цията за 1:16:20 часа. Втори остана сънарод­никът му Мар­тин Сун­дби, изос­танал на 8 секунди. Трето място зае Ханс Холунд (Нор­вегия), на 9,9 секунди.