Заместникът на Херо: Важно е да се гради нагоре

Новият нас­тав­ник на Лудогорец Пауло Аутори беше официално пред­с­тавен от седем­к­рат­ния шам­пион на Бъл­гария. Бразилецът за пос­ледно е водил Атлетико (Паранензе).

За мен е голяма чест да съм тук и да съм част от амбициоз­ния проект на Лудогорец. За кариерата си от 43 години знам, че всичко се случва. Знам, че това е позицията, която искам. Бях в пос­лед­ните години главен мени­джър в Бразилия“, започна Аутори.

Граж­данин съм на света. Винаги съм работил в добри проекти. Искам да израс­т­ваме и да пос­тиг­нем големи успехи. Имам изб­ран екип. Ще работим заедно с Методи Томанов. Доволен съм и съм щас­т­лив да съм тук във вашата дър­жава и отбор. Най-важно за клуба е да продължи да е такъв отборът. Трябва да продъл­жим с това пос­тоян­с­тво, трябва да тър­сим най-добрите въз­мож­ности. Най-важно е да съх­раним иден­тич­ността на фут­болис­тите. Естес­т­вено някои неща ще се случ­ват бавно. Но моята работа е да работя не за себе си, а за отбора и за целия клуб. Като всеки професионалист съм запоз­нат с фут­болис­тите, какво ще става в бъдеще, ще дис­кутираме, когато нап­равим нещо. Всеки ден ще работим. Фут­болис­тите трябва да са винаги мотивирани и да дават всичко от себе си“, комен­тира за финал Аутори.