Бразилец е новият треньор на Лудогорец

Бразилец е новият треньор на Лудогорец

Пауло Аутори ще отговаря по всички спортно-технически въпроси

Изпъл­нител­ният дирек­тор на Лудогорец Ангел Пет­ричев обяви, че Димитър Димитров-Херо е подал оставка като треньор на седем­к­рат­ните шам­пиони. Цялата спортно-техническа власт преминава в ръцете на Пауло Аутори. 61-годишният бразилец тряб­ваше да бъде само главен мени­джър и да отговаря за спортно-техническите въп­роси в целия клуб, включително и школата. След изразеното желание за напус­кане от страна на Херо Аутори ще се заеме и с ръковод­с­т­вото на пър­вия отбор.

Лудогорец следва своята стратегия да над­г­ражда. През годините сме си пос­тавяли винаги все по-високи цели, като главна е била винаги клубът да се раз­вива и да се мерим с над сред­ноев­ропейс­кото ниво. Вече имаме главен мени­джър – Пауло Аутуори. Една легенда на бразил­с­кия и светов­ния фут­бол. Пър­воначално нашето желание беше той да стане главен мени­джър в клуба, сил­ният човек, който да отговаря за спортно-техническите въп­роси в пър­вия отбор. Искахме да въведем нова кон­цеп­ция. На Димитър Димит­ров му беше пред­ложено да остане треньор. Но той пожела да напусне. Джен­тъл­мен­ски говорихме. Раз­менихме виж­дания. Той подаде своята оставка. Димитър Димит­ров вече не е треньор на Лудогорец. За момента това е само фор­мално, тъй като докумен­тално още нищо не е офор­мено. Искам да благодаря на Димитър Димит­ров за хубавите моменти. Не се съм­нявам, че той ще поеме нов отбор, защото кон­вер­тируеми треньори като него не остават без работа. Може би от екипа му само Детелин Мас­лов ще остане в клуба, но той ще работи в школата”, обяви Пет­ричев.

Лудогорец прив­лече и кон­дицион­ния треньор на Атлетико (Мад­рид) Иван Диас. Испанецът обяви мотивите си да започне работа в тима от Разград:”Моята история е много дълга в Атлетико. Нуж­даех се да изляза в чуж­бина. Мисля, че мога да помогна на Лудогорец. Ще се опитаме да подоб­рим индивидуал­ните качес­тва на играчите, за да сме по-добри в Европа. Дой­дох, за да нат­рупам опит извън Испания и заради желанието на Лудогорец.”

Пър­вият тренировъчен лагер на тима от Раз­г­рад ще бъде от 7 до 15 юни в Смолян. Той ще завърши с кон­т­рола срещу Марица (Плов­див). От 18 юни до 1 юли шам­пионите ще се гот­вят в Авс­т­рия.

Лудогорец ще проведе и кон­т­ролна среща с национал­ния отбор на Сирия по време на лят­ната си под­готовка. Останалите проверки на „орлите“ ще бъдат срещу шам­пионите на Азер­байджан, Хър­ватия и на Швей­цария – Карабах, Динамо (Заг­реб) и Йънг Бойс (Берн), както и срещу рус­кия Ахмат (Грозни) и срещу мес­т­ния Адмира Вакер.