Станислав Черчесов не гледал дузпите

Русия спечели срещу Испания, но това няма да бъде краят на отбора на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол, надява се национал­ният селек­ционер Станис­лав Чер­чесов. “Емоциите са големи, но този мач свърши и е време да гледаме към след­ващия. Свър­шихме много работа, а сега може да нап­равим дори повече. Да проверим кой може да играе и кой — не. Жир­ков има кон­тузия и най-вероятно няма да играе повече, ако не стиг­нем до финал. Останалите могат да покажат и повече, чисто физически“, каза треньорът на “Сбор­ная“.

“Тряб­ваше да играем в нова сис­тема заради кар­тоните и това (да играем с трима бранители) беше трудно решение. Не ни е любимата сис­тема, но се наложи да дейс­т­ваме така и благодаря на фут­болис­тите, че раз­б­раха какво, как и къде трябва да правят. Благодаря им и че спечелиха този мач. Не карам нито един фут­болист да прави това или онова. Давам само идея и те сами трябва да я въз­п­риемат, да я почув­с­т­ват. Трябва сами да повяр­ват в това, което правим“, продължи рус­кият национален селек­ционер.

“Испания ни победи два пъти на европейс­кото пър­вен­с­тво — 3:0 и 4:1. Бяха по-добри от нас в почти всички отношения и този път искахме да кон­т­раатакуваме. Ако бяхме изб­рали друга так­тика, нап­ример с четирима бранители, може би нямаше да ни се получи“, продължи Чер­чесов.

На въп­рос защо не гледа дуз­пите, селек­ционерът отговори: “Вяр­вам, че това е само началото, така че се старая да си пестя емоциите“.