Играта с глава е по-опасна за здравето на жените

Мозъч­ните травми, причинени от играта с глава, са пет пъти по-тежки при фут­болис­т­ките, откол­кото при тех­ните колеги от мъжки пол, установи проуч­ване, цитирано от Франс прес. Изс­лед­вани са медицин­с­ките показатели на около стотина спор­тисти на въз­раст между 18 и 50 години. Те били раз­делени поравно в две групи на полов прин­цип. Фут­болис­т­ките и фут­болис­тите били играли с глава почти еднакъв брой пъти предиш­ната година — средно по 487 удара за мъжете и 469 удара за жените. Оказало се, че обемът на увреденото бяло вещес­тво в мозъка при дамите е 5 пъти по-значителен, откол­кото при мъжете.

При фут­болис­т­ките били установени 8 учас­тъка на мозъка с трав­матични промени, докато при колегите им от мъжки пол пос­т­радалите зони били само три. Раз­личията в мозъч­ните травми учените обяс­няват с устой­чивостта на врата, на половите хор­мони и на генетиката. По данни на ФИФА около 30 милиона жени играят фут­бол по света.