Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Знакови имена назначени за зам.-министри

Знакови имена назначени за зам.-министри

Знакови имена назначени за зам.-министри

Представители на левицата със значимо присъствие в изпълнителната власт

Служеб­ното правител­с­тво на Гълъб Донев смени в сряда вечерта 25 зам.-министри в 15 минис­тер­с­тва. Сред по-известните имена на лицата от втория ешелон са тези на бив­шия вън­шен минис­тър Теодора Ген­чов­ска, квота на ИТН, която сега става зам.-министър на отб­раната, заедно дос­корош­ния начал­ник на кабинета на Гроз­дан Кара­джов в МРРБ Катерина Граматикова. За зам.-министър на вън­ш­ните работи е наз­начен дос­корош­ният ни пос­ланик в Украйна Кос­тадин Коджабашев.

Заместник-министър на енер­гетиката става Еленко Бож­ков, който е специалист в бранша, главен сек­ретар на Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката в правител­с­т­вото на Жан Виденов бивш член на ДКЕВР от квотата на БСП през 2013 г., , учас­т­ник в ръковод­с­т­вата на енер­гийни дружес­тва. Прави впечат­ление засиленото присъс­т­вие на пред­с­тавители на левицата на зам.-министерски пос­тове в този служебен кабинет. За заместник-министър на елек­т­рон­ното управ­ление е наз­начен Благовест Кирилов, който бе депутат в трите поредни пар­ламента от „БСП за Бъл­гария“. Кирилов, заедно с колегата му, а сега правосъден минис­тър Крум Зар­ков, предот­в­ратиха връщането на хар­тиените бюлетини, както искаха ГЕРБ и БСП.

Бив­шият депутат от „Коалиция за Бъл­гария“ в три пар­ламента Пламен Славов ще бъде зам.-министър на кул­турата. Славов е доцент по история и по национална сигур­ност в Плов­див­с­кия универ­ситет. Дос­корош­ният начал­ник на кабинета на вицеп­резидента Илияна Йотова Надя Младенова е наз­начена за зам.-министър на образованието и науката. Младенова е бивш член на НС на БСП, бивш член на ИБ на ГС на БСП-София.

В Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика се зав­ръща като зам.-министър Надя Клисурска-Жекова, която беше на този пост в миналогодиш­ните служебни кабинети. Тя е била народен пред­с­тавител в 44-то Народно съб­рание от „Коалиция за Бъл­гария“. Зам.-министърът на туризма Мариела Модева, която бе кан­дидат за евродепутат от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ запазва длъж­ността си.

В минис­тер­с­т­вата се зав­ръщат на същите пос­тове и други, заемали пос­товете в служеб­ните правител­с­тва на Стефан Янев. Сред тях са Мария Пав­лова (правосъдие), Ренета Колева и Петър Димит­ров (околна среда), Борис­лава Танева (кул­тура), Люд­мила Пет­кова (финанси), Георги Събев и Крум Недял­ков (земеделие), Захари Хрис­тов (МРРБ), Алек­сан­дър Златанов (здравеопаз­ване).

За зам.-министър на икономиката е наз­начена Ирина Щонова, работила за извес­тна американ­ска ком­пания. Даниела Доб­рева, която сега е съвет­ник на подуп­равителя на БНБ, става замес­т­ник на финан­совия минис­тър Росица Вел­кова. В спор­т­ното минис­тер­с­тво като замес­т­ници на Весела Лечева влизат Петър Буч­ков, бивш екс­перт в админис­т­рацията на МВнР, както и преподавателят от Академията на МВР Петър Геор­гиев, който е бивш член на УС на ФК “Левски-Спартак“.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие