Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Приемственост и компетентност и при новите областни управители

Приемственост и компетентност и при новите областни управители

Приемственост и компетентност и при новите областни управители

17 от 25 губернатори вече са заемали този пост или са били отговорни служители в държавни институции

Минис­тер­с­кият съвет прие решение, с което наз­начава 25-има облас­тни управители, като от тях 17 са заемали тази длъж­ност и в предишен период.

Николай Шуш­ков е наз­начен за облас­тен управител на област Благоев­г­рад. Заемал е същата длъж­ност в периода май 2021 г. — януари 2022 г. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоев­г­рад. Шуш­ков е дъл­гогодишен служител в Аген­ция „Мит­ници“.

Мария Ней­кова ще изпъл­нява длъж­ността облас­тен управител на област Бур­гас за втори път след 2021 г., когато е била на тази позиция. Тя е професор по админис­т­ративно право и процес и док­тор на науките по национална сигур­ност. Декан е на Цен­търа по юридически науки на Бур­гас­кия свободен универ­ситет. Ней­кова притежава богат управ­лен­ски и админис­т­ративен опит. В периода 20012009 г. е била облас­тен управител на Стара Загора.

За облас­тен управител на област Варна е наз­начен Марио Смър­ков. Същия пост е заемал от 27 май 2021 г. до 24 фев­руари 2022 г. В периода 1999 г. – 2017 г. изпъл­нява раз­лични длъж­ности, сред които и ръководни, в Национална служба „Сигур­ност“, Дър­жавна аген­ция „Национална сигур­ност“ и Главна дирек­ция „Борба с организираната прес­тъп­ност“ към МВР.

За втори път длъж­ността облас­тен управител на Област Велико Тър­ново ще изпъл­нява Георги Гугуч­ков. Завър­шил е НВУ „Васил Лев­ски“ във Велико Тър­ново през 1980 г. с квалификация офицер от Инженерни войски като магис­тър по „Пътно строител­с­тво“. По-късно завър­шва Воен­ната академия „Г. С. Раков­ски“, както и Стратегичес­кия курс на ГЩ факул­тет на Воен­ната академия „Г.С. Раков­ски“. Бил е коман­дир на бригада и звание пол­ков­ник.

Огнян Михай­лов е наз­начен за облас­тен управител на област Видин. На същия пост е бил през 2017 г. и 2021 г. Завър­шил Академията на МВР. Михай­лов е дъл­гогодишен служител на МВР. Работил е също в сис­темата на енер­гетиката и на Дър­жав­ната аген­ция „Дър­жавен резерв и воен­нов­ременни запаси“ в София.

Длъж­ността облас­тен управител на област Враца ще изпъл­нява Георги Митов. Икономист, завър­шил е и Академията на МВР в София. Дълги години работи в сис­темата на МВР, като през 2012 г. е наз­начен за начал­ник сек­тор „Криминална полиция“ в РУ на МВР – Враца, а от 2015 до 2019 г. е начал­ник РУ на МВР към ОД на МВР във Враца.

Крис­тина Сидорова е наз­начена за облас­тен управител на област Габ­рово. Завър­шила е специал­ност „Комуникационна тех­ника и тех­нологии“ в Тех­ничес­кия универ­ситет в София и магис­т­ратура „Стопан­ско управ­ление“. Сидорова е била народен пред­с­тавител в 44-ото Народно съб­рание. Заемала позицията замес­т­ник облас­тен управител на Област Габ­рово в периода юни 2021 г. – януари 2022 г.

За облас­тен управител на област Доб­рич е наз­начен Здравко Здрав­ков. Здрав­ков има значителен управ­лен­ски опит в час­т­ния сек­тор в сферата на сел­с­кото стопан­с­тво, а преди това е бил мени­джър в сек­тора на нед­вижимите имоти. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е бил замес­т­ник облас­тен управител на Доб­рич.

Алек­сан­дър Пан­дур­ски е наз­начен за облас­тен управител на област Кюс­тен­дил. Пан­дур­ски притежава магис­тър­ска степен по специал­ността „Радиотех­ника“ от Тех­ничес­кия универ­ситет – София. От 2013 до март 2021 г. заема длъж­ността ръководител на Облас­тна пощен­ска стан­ция – Кюс­тен­дил. В периода май 2021 г. — януари 2022 г. е бил облас­тен управител на Област Кюс­тен­дил.

За облас­тен управител на област Ловеч е наз­начен Светос­лав Слав­чев. Завър­шил е Вис­шето военно общовойс­ково училище във Велико Тър­ново. Бил е дъл­гогодишен служител в Облас­т­ната дирек­ция на МВР в Ловеч, където в периода 2010 г. – 2015 г. е начал­ник отдел на „Охранителна полиция“. Бил е облас­тен управител на област Ловеч в периода май 2021 г. – януари 2022 г.

Валери Димит­ров е наз­начен за облас­тен управител на област Мон­тана.  От 1993 г. до 2015 г. е работил в сис­темата на МВР. Бил е облас­тен управител на Област Мон­тана в периода май 2021 г. – януари 2022 г.

За облас­тен управител на област Пазар­джик е наз­начен Трен­дафил Велич­ков. Завър­шил е специал­ност „Финанси и кредит“ в Киев­ски универ­ситет в Украйна. Притежава магис­тър­ска степен по „Стратегическо ръковод­с­тво на национал­ната сигур­ност и отб­раната“ на Национал­ната военна академия „Г. С. Раков­ски“. Велич­ков е бил облас­тен управител на Област Пазар­джик в периода 2014 г. – 2016 г.

Правител­с­т­вото наз­начи Люд­мил Веселинов за облас­тен управител на област Пер­ник. Веселинов е док­тор по изкус­т­воз­нание и изкус­тва, както и магис­тър по „Книга и печатна графика“ в Национал­ната художес­т­вена академия. Той е преподавател в Софийс­кия универ­ситет. Автор е на графич­ния дизайн на над 200 книги.

Иван Пет­ков е наз­начен за облас­тен управител на област Плевен. По образование е магис­тър по „Педагогика“ във Великотър­нов­ски универ­ситет „Св. Св. Кирил и Методий. Пет­ков е дъл­гогодишен служител в сис­темата на Минис­тер­с­т­вото на правосъдието. Заемал е длъж­ността замес­т­ник облас­тен управител на Плевен­ска област.

Ангел Стоев е наз­начен за облас­тен управител на област Плов­див. Той е заемал същата длъж­ност в периода 20212022 година. Притежава образователно-квалификационна степен „магис­тър“ по специал­ността „Меж­дународни икономически отношения“ от УНСС, а също така е док­тор по философия от Академията на МВР – София. Дъл­гогодишен служител е на НСС и ДАНС.

За облас­тен управител на Раз­г­рад е наз­начен Драгомир Златев. Драгомир Златев е бил е зам.-кмет на община Самуил. От 1 юни 2021 г. до 1 август 2022 г. е замес­т­ник облас­тен управител на област Раз­г­рад.

Николай Недел­чев е наз­начен за облас­тен управител на област Силис­тра. Завър­шил е ВТУ „Ангел Кън­чев“ със специал­ност „инженер сел­с­кос­топан­ска тех­ника“. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет на община Ситово, а от 2003 до 2015 г. — кмет на същата община.

За облас­тен управител на област Сливен е наз­начен Минчо Афузов. Същата длъж­ност Афузов е заемал в периода от май 2021 г. до фев­руари 2022 г. Преди това е бил общин­ски съвет­ник в Общин­ски съвет – Сливен от 2015 г. до 2017 г. Дълги години е работил в час­т­ния сек­тор.

Митко Михай­лов е наз­начен за облас­тен управител на област София. Работил в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите и Минис­тер­с­т­вото на младежта и спорта. През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Дър­жав­ната аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор, бил е облас­тен управител на област София.

Радос­лав Стой­чев е наз­начен за облас­тен управител на Софийска област. В периода май 2021 г. – януари 2022 г. е заемал същата длъж­ност. Преди това е бил е народен пред­с­тавител в 43-ото и 44-ото Народно съб­рание. През 2011 г. – 2014 г. е зам.-кмет на община Самоков.

За облас­тен управител на област Стара Загора е наз­начен Иван Чолаков. Той притежава юридическо образование. Има пет­годишен стаж като адвокат в Адвокат­ска колегия – Стара Загора. Дълги години е работил в сис­темата на МВР.

На длъж­ността облас­тен управител на област Хас­ково е наз­начен Минко Ангелов. Заема длъж­ността за трети път. Бил е народен пред­с­тавител в 45-ото Народно съб­рание от “Изп­рави се! Мутри вън“, както и зам.-кмет на община Хас­ково през 2012 г. – 2014 г.

Христо Хрис­тов е наз­начен за облас­тен управител на област Шумен. Той е дъл­гогодишен академичен преподавател в сферата на сигур­ността и отб­раната, като към момента е декан на Факул­тета по тех­нически науки при Шумен­с­кия универ­ситет „Епис­коп Кон­с­тан­тин Прес­лав­ски“.

Стефан Саб­рутев е наз­начен за облас­тен управител на Област Смолян, като за втори път заема тази длъж­ност. Бил е също така общин­ски съвет­ник в Общин­ски съвет – Смолян, работил е и в час­т­ния сек­тор в сферата на строител­с­т­вото.

Георги Чалъков ще изпъл­нява длъж­ността облас­тен управител на област Ямбол за трети път. Работил е икономист и управител в час­т­ния сек­тор, в периода 2015 г. — 2020 г. е бил заместник-кмет на община Тун­джа.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...