4 200 тона българско оръжие заминало за Украйна

4 200 тона българско оръжие заминало за Украйна

“Само за пър­вите 4 месеца след началото на вий­ната в Украйна, са изнесени по въз­дух 4 200 тона бъл­гар­ско оръжие с под­писа на Кор­нелия Нинова“, това заяви на брифинг в БТА Алек­сан­дър Михай­лов, бив­шият изпъл­нителен дирек­тор на ДКК “Кин­текс“. “Гос­пожа “Нито един пат­рон за Украйна“ е изп­ратила над 4 200 тона бъл­гар­ско оръжие за там,“ комен­тира той. Всички пратки са раз­товарени на пол­с­кото летище “Жешов“ на 70 километра от украин­с­ката граница. Това летище се посочва от чуж­дес­т­ран­ните медии за основен тран­с­пор­тен хъб за воен­ната помощ за Украйна, каза Михай­лов. От март до юни 60 самолета са тран­с­пор­тирали бъл­гар­ско оръжие до летище “Жешов“, допълни той като се позова на инфор­мация, получена от МВнР, съобщи „Гласове“.

Сдел­ките с оръжие за Украйна минавали освен през Полша, и през Румъния и през Словакия. Досега изнесеното оръжие за Украйна е на стой­ност 1 016 млрд. евро, добави Михай­лов.

Служеб­ното правител­с­тво трябва да раз­върже възела, оставен от злокоб­ното нас­лед­с­тво на Нинова, нас­тоя Михай­лов и предуп­реди, че ако още 3 месеца продъл­жава пар­тий­ното над­лъг­ване, воен­ната индус­т­рия на Бъл­гария ще бъде унищожена.

Алек­сан­дър Михай­лов подозира, че Нинова е пос­тавила капан на президента Румен Радев, защото неговия служебен минис­тър на икономиката, ако не раз­реши износа по нат­рупаните в Комисията заяв­ления, ще генерира протести от бранша и лавина от претен­ции към дър­жавата за неус­тойки и пропус­нати ползи. Ако екс­пор­тът бъде одоб­рен, то тя ще прок­ламира, че бъл­гар­с­кото оръжие отива в Украйна през трети страни — нещо, което самата тя раз­решаваше в продъл­жение на месеци, отбеляза Михай­лов.