23 от 27 държави-членки на ЕС плащат руския газ в рубли, припомни проф. Гечев от БСП

23 от 27 държави-членки на ЕС плащат руския газ в рубли, припомни проф. Гечев от БСП

Ние, социалистите настоявахме, че ще е в интерес на България да последваме тези страни, припомни икономистът и кандидат-депутат

Към момента ние нямаме осигурени дос­тавки на природен газ след 30-и сеп­тем­ври. БСП се оказа права, тъй като ние изрично предуп­редихме, че провеж­дането на енер­гийна политика на базата на идеологически щампи и изпъл­нявайки чужди заръки, ще доведе до тежки икономически загуби за Бъл­гария, а и за целия ЕС.“

Това заяви членът на Национал­ния съвет на БСП проф. Румен Гечев в ефира на БНТ.

По думите му “Газ­п­ром“ фак­тически никога не е спирала подаването на газ за Европа, а Европейс­кият съюз никога не е включ­вал дос­тав­ките в сан­к­циите. „Западът зам­разиха 300 млрд. долара на Русия в техни банки, които са от износ на природен газ и пет­рол. Откъде накъде ще ѝ отк­рад­нат тол­кова пари и рус­ката страна ще продължи да снаб­дява тези, които ѝ крадат парите?“ попита социалис­тът.

Гечев комен­тира, че от 27 страни в ЕС, 23 са преминали към плащане в рубли и допълни: „Ние от БСП нас­тоявахме, че ще е в интерес на Бъл­гария да пос­ледва тези страни. За съжаление пар­т­ньорите ни не решиха така, в Минис­тер­ски съвет нашите 4 минис­три гласуваха против прек­ратяване на процеса по отк­риването на втора сметка“, заяви социалис­тът и уточни, че БСП са гласували в интерес на Бъл­гария.

В критичен момент, в който бъл­гар­с­кото общес­тво искаше промяна, ние зас­танахме на страната на промяната, за което не съжаляваме“, заяви Румен Гечев и допълни, че благодарение на общата им работа са пос­тиг­нали добри резул­тати в икономичес­ката област.

Негативите от управ­лението на чет­вор­ната коалиция са, че пар­т­ньорите не се вслушаха в препоръките ни за Северна Македония и за изгон­ването на рус­ките дип­ломати“, посочи той и попита по каква причина сега се наз­начава един вън­шен минис­тър за заместник-министър на отб­раната. Гечев запита и кой беше минис­тър на енер­гетиката.

БСП са обез­покоени от това, че се правят масови кад­рови промени от служеб­ното правител­с­тво, насочени срещу кадри на социалис­тите. „Целта е да се влоши резул­татът на изборите на БСП. Избирателите много внимателно трябва да внимават за кого гласуват на изборите на 2 октом­ври“, призова Румен Гечев. БСП няма да учас­тва в процедура по импийч­мънт срещу дър­жав­ния глава. „Ние сме сериозна пар­тия и не можем да учас­т­ваме в подобни вен­дети срещу когото и да е било, в нарушение на Кон­с­титуцията“, зак­лючи проф. Гечев.