Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: Очаква ни тежка зима

Вицепрезидентът: Очаква ни тежка зима

Вицепрезидентът: Очаква ни тежка зима

Госпожа Нинова можеше да действа за подновяване разговорите с „Газпром” в качеството си на вицепремиер и икономически министър, смята Илияна Йотова

Тежка зима чака Бъл­гария, заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова. Тя раз­к­ритикува предиш­ните управ­ляващи за политиката в сферата на енер­гетиката. Според нея изходът от ситуацията със скъпия природен газ трябва да се търси на общоев­ропейски ниво, комен­тира вицеп­резиден­тът Илияна Йотова:

“Моето категорично мнение е да се тър­сят общи решения на ниво Европейски съюз и Бъл­гария може да бъде един много сериозен глас в това отношение.

Що се отнася за въз­с­тановяване на раз­говорите с “Газ­п­ром“, защото договорът не е прик­лючил все още, тези, които в момента нас­тояват час по-скоро да се възоб­новят тези раз­говори, можеха да го нап­равят още март месец.

Гос­пожа Нинова, която от два дни призовава, тогава беше вицеп­ремиер и можеше да нас­тоява в рам­ките на тогаваш­ния Минис­тер­ски съвет това да не се случва.

След изтичането на договора Бъл­гария трябва да се замисли дейс­т­вително за дъл­гос­рочни договори, а не с един-два тан­кера, които ги тър­сим по моретата.

Аз чух пос­лед­ното заяв­ление на бив­шия министър-председател гос­подин Кирил Пет­ков, че тази газ е няколко пъти по-евтина, откол­кото е била досега или кол­кото е европейс­ката, само че никога от него не чух каква е тази цена“.

Пет­ков е обещал в Брюк­сел да махне ветото срещу Скопие

Вицеп­резиден­тът Йотова огласи един факт, който се знаеше, но никой не искаше пуб­лично да го пот­върди — Кирил Пет­ков беше обещал на Брюк­сел да пусне Северна Македония в ЕС, газейки национал­ния интерес.

Кирил Пет­ков е обещал пред европейс­ките пар­т­ньори на Бъл­гария без­п­репят­с­т­вено пус­кане на Репуб­лика Северна Македония в ЕС. Раз­к­ритието, за което Пет­ков отричаше до пос­ледно, нап­рави вицеп­резиден­тът Илияна Йотова пред БНТ.

Една позиция, която ни беше изк­лючително важна, защото ние нямахме на своя страна европейс­ките си пар­т­ньори.

Имахме една голяма доза нераз­биране, имахме много пропус­нати месеци, за да обяс­ним бъл­гар­с­ката позиция и в този първи момент не само, че не ги е критикувал, президен­тът подаде ръка на новото правител­с­тво, за да може при пър­вото си посещение Кирил Пет­ков да отиде със сил­ната бъл­гар­ска позиция в РСМ – това не е ли помощ?!

Още тогава той (Пет­ков) беше обещал на нашите европейски пар­т­ньори бърза и без­п­репят­с­т­вена позиция на Бъл­гария за приемането на нашата западна съседка, въп­реки национал­ния интерес на страната и съв­сем отговорно мога да го заявя“, раз­кри Йотова.

Тя припомни за продъл­жилия повече от 5 часа Кон­сул­тативен съвет при президента Румен Радев, където е била препот­вър­дена бъл­гар­с­ката позиция за присъединяването на РСМ към ЕС.

Според нея Кирил Пет­ков сега си търси аргументи защо е пад­нало неговото правител­с­тво.

Като че ли за тези 7 месеца този темп не се оправда. Още в пър­вите месеци правител­с­т­вото сякаш тръгна в една друга посока да пред­решава нещата, да няма дос­татъчно общес­т­вена дис­кусия, да няма съоб­разяване с желанията на хората, получи се и много бързо кон­ф­ликт между инс­титуциите и всичко това естес­т­вено доведе до тези резерви“, комен­тира Йотова.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие