Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Американците държат света в мъртва хватка. Засега!

Американците държат света в мъртва хватка. Засега!

Американ­ците пос­тиг­наха огромен успех, когато бяха без­с­порен глобален лидер в света. Успяха масово да пласират в управ­лението на много дър­жави по света елити, които не свър­з­ват своето благосъс­тояние с това на народите, които управ­ляват.

Обучиха и пласираха свои хора във всички пар­тии от целия политически сек­тор.

Елек­торатът гласува, естес­т­вено, “за нашите“. На изборите се над­п­ревар­ват “коне“, които всички играят за САЩ. Да спечели този, който е най-добър и демок­ратичен!

Ако има някаква опас­ност да не излезе пасиан­сът, то машин­ното гласуване ще обере неп­равил­ния луфт. С машин­ното гласуване няма изненади. Съг­ласно теорията съв­сем съз­нателно се допус­кат до 79% “неамерикан­ски коне“, които, след като влязат в пар­ламента или в изпъл­нител­ната власт, се мар­гинализират и ком­п­ромен­тират медийно.

Те нямат потен­циал да променят евроат­лан­тичес­кия век­тор във вън­ш­ната политика на страната. С времето, както показва прак­тиката, мар­гинализираните изтичат в канализацията.

Всеки, който има някакъв шанс да попадне в законодател­ната или изпъл­нителна власт и е читав, то още на под­с­тъпите към нея се облива с медийна помия и се мар­гинализира от медии, които също са под американ­ски кон­т­рол.

Гран­товите анализатори си знаят работата и си изкар­ват хонорарите съвес­тно. Хват­ката е мър­тва. Няма измък­ване. Досега.

Когато САЩ загубят чув­с­т­вително своите предишни позиции в света, то тогава ще се появи свет­лина в тунела. Но не от нас­рещ­ния влак.

Боян Чуков

От Фейс­бук

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие