Таско Ерменков, БСП: България час по-скоро да уреди отношенията си с „Газпром”

Таско Ерменков, БСП: България час по-скоро да уреди отношенията си с „Газпром”

Втечненият газ плащаме по 185 евро на мегаватчас, руското синьо гориво би било 130 евро, Унгария с дългосрочния договор с Москва пък дава само 15 евро

“Ако ние продъл­жавахме да получаваме газ от „Газ­п­ром“, щяхме да плащаме 130 евро на мегават­час, а не 152. В момента втеч­неният газ е около 185 евро на мегават­час, а на бор­сата е над 210. И още едно число, което е много показателно – Унгария въз основа на дъл­гос­роч­ния си договор с „Газ­п­ром“ получава газа за малко над 50 евро на мегават­час.” Това заяви членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП и енер­гиен екс­перт Таско Ермен­ков в предаването “Опорни хора” на Bulgaria ON AIR.

“Когато политизираме нещата с газа, а не се водим от икономичес­кия интерес на дър­жавата – нещата винаги се обър­к­ват. Другият парадокс е, че вкар­ваме руски газ, само че плащаме на пос­ред­ници”, добави той.

Ермен­ков призова служеб­ното правител­с­тво да ускори своите дейс­т­вия по отношение на „Газ­п­ром“ и да не ги слага на пос­ледно място. „Ние нямаме много голям избор по отношение дос­тав­ките на газ. Трябва да решим дали ще купуваме газ на спотови цени и ще плащаме безумни пари, или ще сед­нем най-накрая, както индус­т­рията и всеки нор­мален човек иска, да потър­сим там, където газът е най-евтин“, посочи социалис­тът.

Пър­вото нещо, което трябва да нап­равим, е да си уредим отношенията с „Газ­п­ром“, защото, продъл­жавайки с тази политика, има риск края на годината да получим фак­тура за газ, който не сме пот­ребили. Има начин, по който трябва да се съоб­разяваме, както с интересите на „Бул­гар­газ“, така и с тези на „Газ­п­ром“ като руска фирма. Това, което е много важно, че в момента по договора, освен фор­мата на плащане, нищо друго не се променя – нито стой­ност, нито количес­тва“, обобщи Таско Ермен­ков ситуацията с дос­тав­ките на синьо гориво у нас.

Можем да пох­валим предиш­ното правител­с­тво за социал­ната политика и тук никой не може нищо да каже срещу увеличението на пен­сиите, доходите, помощите за младите семейс­тва, без­п­лат­ните дет­ски градини и още много други. Ако хората гласуват за политики, то ще се окаже, че Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия има много по-голям потен­циал от това, което социолозите ни дават“, категоричен бе членът на ръковод­с­т­вото на БСП за мер­ките в интерес на хората, които редов­ното правител­с­тво е реализирало, благодарение на социалис­тичес­ката пар­тия.

Призовавам всеки един от бъл­гар­с­ките леви хора, които смятат, че е крайно време Бъл­гария да има социално управ­ление — да гласуват за политиката, която сме дек­ларирали, че провеж­даме“, завърши Таско Ермен­ков.