Софийският транспорт получава 52 малки електробуса

Софийският транспорт получава 52 малки електробуса

Вече са факт пър­вите от мал­ките елек­т­рически автобуси за довеж­дащ тран­с­порт в част от южните квар­тали, съобщи във Фейс­бук столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова

Пър­вият от 52 малки елек­т­рически буса, които ще са довеж­дащ тран­с­порт на кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и „Горна баня“ до големи спирки на град­с­кия тран­с­порт, вече е произ­веден. Дос­тав­ките в София ще започ­нат през ноем­ври и догодина ще стар­тираме проекта.

Тес­т­ването, с което ще се определят най-удобните за хората мар­ш­рути ще стар­тира през октом­ври с квар­талите „Манас­тир­ски ливади — запад“ и „Манас­тир­ски ливади — изток“, и ще е заедно с граж­дани и граж­дан­с­ките организации по места.

След­ващият тес­тови мар­ш­рут ще е в зоната на м. „Гър­дова глава“, „Бояна“, ж.к „Бък­с­тон“, „Пав­лово“ и част от „Красно село“.

Снимка Фейс­бук Йор­данка Фан­дъкова