Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Събранията на етажната собственост - вече и онлайн

Събранията на етажната собственост - вече и онлайн

Скоро може да се появи въз­мож­ност съб­ранията на етаж­ната соб­с­т­веност да се провеж­дат и чрез онлайн връзка с някоя от плат­фор­мите за онлайн срещи, освен само присъс­т­вено. Това става ясно от пред­ложените от служеб­ното правител­с­тво промени в Закона за управ­ление на етаж­ната соб­с­т­веност (ЗУЕС), съоб­щава „Сега“. Според вносителите така ще може да се увеличат въз­мож­нос­тите за учас­тие на повече соб­с­т­веници, пол­з­ватели и обитатели и с цел улес­няване и подоб­ряване на комуникацията в етаж­ната соб­с­т­веност. Пред­ложения по пуб­ликувания текст за общес­т­вено обсъж­дане се приемат до 3 октом­ври.

Идеите за изпол­з­ване на Интер­нет включ­ват и книгата на етаж­ната соб­с­т­веност, извес­тна повече като домова, да може да се под­държа и в елек­т­ронен вид, като дан­ните в нея ще се съоб­щават на управител­ния съвет (управителя) чрез дек­ларация по образец.

По отношение провеж­дането на общо съб­рание се пред­лага още намаляване на кворума от 67 на сто идеални части от общите части на етаж­ната соб­с­т­веност на 51 на сто. Другата идея, засягаща кворума при лип­сата му, съб­ранието да не се отлага за след­ващия ден, а час по-късно присъс­т­ващите да могат да вземат решение, независимо какъв дял от идеал­ните части те пред­с­тав­ляват.

С исканите промени се пред­вижда и отпадане на освобож­даването от раз­ходите за управ­ление и под­дръжка на общите части на лицата, които пребивават в етаж­ната соб­с­т­веност не повече от 30 дни в рам­ките на една кален­дарна година (т.е. за праз­ните апар­таменти), като се запазва раз­поред­бата в частта, в която се освобож­дават от раз­ходи децата, ненавър­шили 6-годишна въз­раст.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...