Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Три предизвикателства пред социалистите открои Станишев

Три предизвикателства пред социалистите открои Станишев

Три предизвикателства пред социалистите открои Станишев

Предиз­викател­с­т­вата на днеш­ния ден са три. Пър­вото от тях е вой­ната и ние като социалисти никога не бива да се примиряваме с нея. Трябва да тър­сим политически решения, вместо да се замеряме с лозунги кой ще победи на бой­ното поле. На второ място са бит­ката за ресурси и климатич­ната криза. Вър­нахме се към раз­говора за базови ресурси — енер­гията, полез­ните изкопаеми и храната. Трето, тех­нологич­ната революция — изкус­т­веният интелект, биотех­нологиите и влиянието им върху пазара на труда.“ Това заяви президен­тът на ПЕС Сер­гей Станишев пред пред­с­тавители на Младеж­кото обединение в БСП по време на двуд­нев­ния семинар „Професии на бъдещето“, организиран от ПЕС и младеж­ката организация на пар­тията (YES). Президен­тът на ПЕС припомни бит­ката на европейс­ките социалисти с гиган­тите за данък ГАФА („Гугъл“, „Амазон“, „Фейс­бук“, „Епъл“), както и увеличените от ковид кризата социални неравен­с­тва. Според него голяма част от тежестта падна върху работещите — нерег­ламен­тираното работно време при работа от вкъщи, раз­миването на понятията дом и работно място, прекар­ването на свобод­ното време. „Увеличените неравен­с­тва генерират усещането за нес­п­равед­ливост и гняв. А новите тех­нологии могат още повече да ги засилят. Мисията на лявото е да ги пос­тави в човеколюбива клетка и да пред­ложи нов хуманизъм“ , каза Станишев. В раз­говора за професиите на бъдещето се включиха футурологът Мариана Тодорова, политолозите Страхил Делийски и Тончо Краев­ски, социолозите Димитър Ганев и Стефан Геор­гиев, пуб­лицис­тът Станис­лав Додов, минис­търът на земеделието Явор Гечев, който е и бивш пред­седател на МО в БСП.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...