Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Зарков предлага следователите да кажат кого искат за началник

Крум Зарков предлага следователите да кажат кого искат за началник

Искаме да чуем какво мис­лят следователите за това кой да оглави национал­ното след­с­т­вие, не политици и кад­ровици да решават, каза служеб­ният минис­тър на правосъдието Крум Зар­ков, съоб­щава БТА.

Той пред­ложи в след­ващите две сед­мици следователите да заявят становището си и посочи, че това може да стане със свик­ване на Общо съб­рание. Така те могат да излъчат свой кан­дидат, както нап­равиха съдиите във ВКС. Зар­ков не изк­лючи въз­мож­ността Минис­тер­с­т­вото на правосъдието да излъчи свой кан­дидат.

Вчера глав­ният прокурор Иван Гешев и двама от членовете на Прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет (ВСС) Свет­лана Бош­накова и Йор­дан Стоев пред­ложиха Борис­лав Сарафов за втори ман­дат като дирек­тор на Национал­ната след­с­т­вена служба (НСлС). Процедурата за избор на дирек­тор беше отворена на 21 сеп­тем­ври. Сегаш­ният ман­дат на Борис­лав Сарафов изтича на 18 декем­ври.

Борис­лав Сарафов притежава без­с­порни професионални и нрав­с­т­вени качес­тва, посоч­ват авторите на пред­ложението, като отбеляз­ват в мотивите си още: “Сарафов има богат и дъл­гогодишен управ­лен­ски опит като админис­т­ративен ръководител.

Това е без­с­порна гаран­ция за неговите админис­т­ративни и ръководни умения. С организацион­ните си способ­ности и умения, проявени като админис­т­ративен ръководител, е показал, че може отлично да анализира със­тоянието, проб­лемите и нуж­дите на Национал­ната след­с­т­вена служба.“

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...