Дават достъп на партиите до изходния код на машините за гласуване

Дават достъп на партиите до изходния код на машините за гласуване

Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление ще предос­тави днес дос­тъп до изход­ния код на машините за гласуване на пред­с­тавителите на политичес­ките пар­тии, съоб­щиха от прес­цен­търа на минис­тер­с­т­вото.

Дос­тъп до кода ще получат фор­мациите, които са регис­т­рирани в пуб­лич­ния елек­т­ронен регис­тър на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) на пред­с­тавителите в процеса на удос­товеряване по чл. 213а от Избор­ния кодекс, както и на меж­дународни наб­людатели.

Предос­тавянето на дос­тъпа до изход­ния код се случва за първи път, изпъл­нявайки чл. 213а, ал 3 от Избор­ния кодекс, припом­нят от минис­тер­с­т­вото.

С решение от 5 сеп­тем­ври 2022 г. Цен­т­рал­ната избирателна комисия раз­реши дос­тъпа до изход­ния код на регис­т­рираните политически наб­людатели по процеса на удос­товеряване. Това ще се извърши в кон­т­ролирана и защитена среда в минис­тер­с­т­вото, според изработени за целта правила, които опис­ват всяка стъпка от процеса.

Предос­тавянето на дос­тъп до изход­ния код на машините за гласуване е поред­ната стъпка на Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление към проз­рач­ността и чес­т­ността на избор­ния процес, увериха от ведом­с­т­вото.

На 19 сеп­тем­ври в Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление беше извър­шена пос­лед­ната стъпка от удос­товеряването на машините за гласуване — доверено изг­раж­дане на соф­туера на уст­ройс­т­вата и генериране на хеш кода.