Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МО дарява зимни облекла на украинската армия

МО дарява зимни облекла на украинската армия

МО дарява зимни облекла на украинската армия

Военните предоставиха на посланик Москаленко 350 медицински пакета

Въз­мож­нос­тите за оказ­ване на хуманитарна и военно-техническа помощ на Украйна са били обсъдени във втор­ник на минис­търа на отб­раната Димитър Стоянов с пос­ланика на Украйна Виталий Мос­каленко, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на отбраната.„Министерството на отб­раната се включва в оказ­ването на хуманитарна и военно-техническа помощ на Украйна. Предос­тавяме дарение от 350 медицин­ски пакети за 35 000 украин­ски воен­нос­лужещи“, посочил минис­тър Стоянов. Инициирана е процедура за предос­тавяне като дарение на зимни облекла за украин­с­ката армия, заявил още минис­търът на отб­раната, цитиран от прес­цен­търа на воен­ното ведомство.Посланик Виталий Мос­каленко е изказал благодар­ност на минис­тър Стоянов за нас­таняването на украин­ски граж­дани в почивни стан­ции на воен­ното ведом­с­тво. „Минис­тер­с­т­вото на отб­раната продъл­жава да се грижи за украин­ски граж­дани, потър­сили спасение в Бъл­гария. Към днешна дата в две почивни бази на Изпъл­нителна аген­ция „Военни клубове и военно-почивно дело“ са нас­танени общо 214 души, от които 161 въз­рас­тни и 53 деца до 13 години“, посочил бъл­гар­с­кият минис­тър на отб­рана Стоянов.В раз­говорите е бил под­чер­тан и приносът на Бъл­гария към Доверител­ния фонд на НАТО за въз­с­тановяване и рехабилитация на украин­ски воен­нос­лужещи. Обсъдени са били въз­мож­ности за продъл­жаване на ангажимента на страната ни за въз­с­тановяването и рехабилитацията на украин­с­ките воен­нос­лужещи в рам­ките на Доверител­ния фонд на Алианса.На срещата са присъс­т­вали още заместник-министрите на отб­раната Теодора Ген­чов­ска и Катерина Граматикова, начал­никът на политичес­кия кабинет Владко Владов, дирек­торът на дирек­ция „Отб­ранителна политика и планиране“ бригаден генерал Радос­тин Илиев.

Припом­няме, че през май Народ­ното съб­рание гласува решение за предос­тавянето на хуманитарна, финан­сова и военно-техническа помощ на Украйна, като пос­лед­ната тряб­ваше да се изразява в ремонт на украин­ска военна тех­ника. В края на август обаче служеб­ният минис­тър на отб­раната заяви, че към момента на територията на Бъл­гария не се извър­шва такъв ремонт. Имало обаче под­писано рам­ково споразумение и заявка за ремонт.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...