МО дарява зимни облекла на украинската армия

МО дарява зимни облекла на украинската армия

Военните предоставиха на посланик Москаленко 350 медицински пакета

Въз­мож­нос­тите за оказ­ване на хуманитарна и военно-техническа помощ на Украйна са били обсъдени във втор­ник на минис­търа на отб­раната Димитър Стоянов с пос­ланика на Украйна Виталий Мос­каленко, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на отбраната.„Министерството на отб­раната се включва в оказ­ването на хуманитарна и военно-техническа помощ на Украйна. Предос­тавяме дарение от 350 медицин­ски пакети за 35 000 украин­ски воен­нос­лужещи“, посочил минис­тър Стоянов. Инициирана е процедура за предос­тавяне като дарение на зимни облекла за украин­с­ката армия, заявил още минис­търът на отб­раната, цитиран от прес­цен­търа на воен­ното ведомство.Посланик Виталий Мос­каленко е изказал благодар­ност на минис­тър Стоянов за нас­таняването на украин­ски граж­дани в почивни стан­ции на воен­ното ведом­с­тво. „Минис­тер­с­т­вото на отб­раната продъл­жава да се грижи за украин­ски граж­дани, потър­сили спасение в Бъл­гария. Към днешна дата в две почивни бази на Изпъл­нителна аген­ция „Военни клубове и военно-почивно дело“ са нас­танени общо 214 души, от които 161 въз­рас­тни и 53 деца до 13 години“, посочил бъл­гар­с­кият минис­тър на отб­рана Стоянов.В раз­говорите е бил под­чер­тан и приносът на Бъл­гария към Доверител­ния фонд на НАТО за въз­с­тановяване и рехабилитация на украин­ски воен­нос­лужещи. Обсъдени са били въз­мож­ности за продъл­жаване на ангажимента на страната ни за въз­с­тановяването и рехабилитацията на украин­с­ките воен­нос­лужещи в рам­ките на Доверител­ния фонд на Алианса.На срещата са присъс­т­вали още заместник-министрите на отб­раната Теодора Ген­чов­ска и Катерина Граматикова, начал­никът на политичес­кия кабинет Владко Владов, дирек­торът на дирек­ция „Отб­ранителна политика и планиране“ бригаден генерал Радос­тин Илиев.

Припом­няме, че през май Народ­ното съб­рание гласува решение за предос­тавянето на хуманитарна, финан­сова и военно-техническа помощ на Украйна, като пос­лед­ната тряб­ваше да се изразява в ремонт на украин­ска военна тех­ника. В края на август обаче служеб­ният минис­тър на отб­раната заяви, че към момента на територията на Бъл­гария не се извър­шва такъв ремонт. Имало обаче под­писано рам­ково споразумение и заявка за ремонт.