БСП: Няма да допуснем хората да студуват и гладуват през зимата

БСП: Няма да допуснем хората да студуват и гладуват през зимата

Работещата икономиката ще се справи с демографската криза, категорични са социалистите

“През фев­руари зам­разихме цените на тока за домакин­с­т­вата и така спасихме хиляди семейс­тва от студа. Увеличихме зап­лати, дет­ски, май­чин­с­тво, пен­сии, ваучери за храна, за да няма глад. Така ще нап­равим и сега в бъдещо правител­с­тво: ще наложим таван на цените, ще увеличим минимал­ната зап­лата, ще пред­ложим необ­лагаем минимум, преиз­чис­ление на пен­сиите и увеличение на вдовиш­ките над­бавки, помощи за енер­гиино бед­ните. Няма да допус­нем хората да студуват и гладуват през зимата. 

Има пари в бюджета за тези мерки. Борисов лъже и плаши с финан­сов апокалип­сис. Важно е кой за какво иска да се хар­чат парите от бюджета. Ние сме категорични, че те са необ­ходими за увеличаване на доходите и стабилизация на икономиката. Готови сме вед­нага да започ­нем с 10 закона, които ще гаран­тират спокойс­т­вие на семейс­т­вата и стабил­ност на Бъл­гария.”

Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова при посещението си в Мон­тана. Тя бе пос­рещ­ната от водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в града Ирена Анас­тасова и цялата листа на левицата. БСП-Монтана отбеляза и 120 години от съз­даването си. На събитието присъс­тва и водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ във Враца Атанас Зафиров.

Работещата икономиката ще се справи с демог­раф­с­ката криза, както и регионал­ното раз­витие, освен политиките в образование и здравеопаз­ване. Акцент в прог­рамата на БСП е справянето с демог­раф­с­ката криза – един от национал­ните над­пар­тийни проб­леми, които ни тревожат истин­ски вече 10 години“, каза кан­дидатът за народен пред­с­тавител от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ за Стара Загора Пламен Кара­джов. Кара­джов и Галина Гос­подинова – кан­дидат за 48 НС, бяха гости в студиото на телевизия „Загора“.

Над­пар­тийна тема е и кризата с енер­гоносителите, която  касае всички бъл­гари. Трябва да се търси обединително решение, далеч от пар­тий­ните цен­т­рали. Кон­сен­сус изис­ква и вън­ш­ната ни политика. Напос­ледък кон­ф­рон­тацията по раз­лични въп­роси нарас­тва в общес­т­вото и считам, че  и национал­ните, и мес­т­ните проб­леми, свър­зани с региона имат необ­ходимостта от над­пар­тийни решения“, под­черта Кара­джов.

По думите на кан­дидатите 7 месеца в управ­ление  на дър­жавата са ясно доказател­с­тво, че БСП  не само обещава, а и изпъл­нява казаното. „За нас най-важен е човекът, той е в цен­търа на нашата прог­рама. Като се почне от под­к­репата на младите семейс­тва, увеличаване на основ­ните социални раз­ходи като май­чин­ски, дет­ски над­бавки, вдигане на минимал­ната работна зап­лата на 850 лв. или да стане  50% от сред­ната за Бъл­гария. БСП е за повишаване  доходите на бъл­гар­с­ките граж­дани. Политиката ни към родителите, респ. към учениците за без­п­латни  учеб­ници и лекар­с­тва  за деца и въз­рас­тни над 75 г. е част от социал­ния ни пакет“, заяви Гос­подинова.

Когато едно семейс­тво припоз­нае дър­жав­ната политика за своя и усети на гърба си и под­к­репата на правител­с­т­вото, и под­к­репата на общината, тогава може да съг­ражда бъдещето си без­п­репят­с­т­вено и да говорим за борба с демог­раф­с­ката катас­т­рофа“, допълни социалис­т­ката.

Ком­п­лек­сът „Марица Изток“, още една национална тема, е  ключов обект за Бъл­гария и региона и той  трябва да продължи да работи на пъл­ната си мощ­ност, съоб­разен с екологични и тех­нологични съв­ременни стан­дарти. Бихме приканили политиците, кан­дидатите за 48 НС и бъдещите депутати да спрат да комен­тират зат­варянето на „Марица Изток“, след тази зима едва ли ще се говори за Зелена сделка, виж­даме какво става в Европа, отварят се въг­лищни цен­т­рали, ние трябва да  говорим за раз­витието на нашата цен­т­рала,  за притока на капитал и хора“, призоваха към бдител­ност по тази тема Кара­джов и Гос­подинова.

Те определиха проб­лема със здравеопаз­ването в Старозагор­ска област като изк­лючително  приоритетна тема за дър­жавата и общес­т­вото. По думите им БСП има стратегия за премах­ване статута на тър­гов­с­ките дружес­тва на бол­ниците и за рефор­миране на сис­темата, така че да стане ефек­тивна.

Обещаваме, но и изпъл­няваме — на 2 октом­ври нека избирателите да посочат в бюлетината 28“, призоваха социалис­тите.