Директори на общински болници: Няма лекари и сестри

Директори на общински болници: Няма лекари и сестри

Управител­ният съвет на Сдружението на общин­с­ките бол­ници посочи пред политичес­ките пар­тии проб­лемите в сек­тора на прес­кон­ферен­ция в БТА.

“Искаме здравеопаз­ването да е над­пар­тийно, а не ляво или дясно“, категорични са от Сдружението на общин­с­ките бол­ници, които изказаха пред пред­с­тавители на политичес­ките сили проб­лемите на общин­с­кото здравеопаз­ване, цитирани от „Нюз.бг“ От Сдружението смятат, че “бъл­гар­с­ката здравна сис­тема е донор на Европейс­кия съюз и пер­соналът изтича още от обучението на медици. Има недос­тиг на медицин­ски пер­сонал, въз­растта на лекарите се увеличава, сес­т­рите и акушер­ките намаляват главоломно.

Пред­седателят на Управител­ния съвет Неделчо Тотев, който е дирек­тор на бол­ницата в Чир­пан, обобщи проб­лемите. На първо място пер­соналът е в зас­таряваща въз­раст — на много места в пен­сионна и дори извън пен­сионна въз­раст, на второ място — управители на общин­ски бол­ници искат финан­сирането по операции и клинични пътеки да е равно с дър­жав­ните бол­ници.

“Искаме ясно законодател­с­тво, което да не дава преимущес­тво на хора и субекти и да фаворитизира дадени лечебни заведения… Не искаме да виж­даме как определени хора в сис­темата се облагодетел­с­т­ват“, посочи дирек­торът на МБАЛ Сев­лиево Пламен Цеков.

По отношение на лип­сата на кадри Цеков посочи като пример бол­ницата в Силис­тра, където искат да зат­варят АГ-отделението заради “липса на двойки и работа“. Цеков даде и пример за нес­п­равед­ливо финан­сиране: В общин­ска бол­ница операцията на апен­дицит е 300 лв., в дър­жавна бол­ница — 1000 лв.