Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Психолог за „Дебатгейт” на Кирил Петков: Безпомощност, облечена във власт

Психолог за „Дебатгейт” на Кирил Петков: Безпомощност, облечена във власт

Психолог за „Дебатгейт” на Кирил Петков: Безпомощност, облечена във власт

В своя позиция по повод раз­разилия се огромен скан­дал, свър­зан с нах­луването на бив­шия премиер Кирил Птков в студиото на bTV и самоналагането му пхротив правилата като учас­т­ник в предиз­борен дебат по телевизията от bTV нап­равиха след­ното изяв­ление: „bTV Новините организира предиз­борен дебат, на който покани всички пар­ламен­тарно пред­с­тавени пар­тии в 47-мото НС да се включат, за да пред­с­тавят своите идеи, пос­лания, решения и аргументи пред широката аудитория с ясен рег­ламент за учас­тие и провеж­дане на дебата.

В деня на дебата (28.09.2022) имената на учас­т­ниците станаха ясни, като ПП “Продъл­жаваме промяната” излъчи за свой пред­с­тавител Венко Саб­рутев. 10 минути преди началото на живото предаване г-н Саб­рутев не се появи и беше заменен в пос­лед­ния момент от лидера на пар­тията Кирил Пет­ков. От коалиция ГЕРБ-СДС изразиха несъг­ласието си с нес­паз­ването на пред­видения рег­ламент от страна на пред­с­тавителя на ПП “Продъл­жаваме промяната“ и напус­наха студиото по време на ефир.

bTV организира всички предиз­борни дебати с ясни правила към учас­т­ниците и очаква да се спаз­ват след приета покана за учас­тие. По рег­ламент дебатът трябва да се проведе в три тематични кръга – политическа, енер­гийна и икономическа криза, „Кръс­тосан огън“, по време на който учас­т­ниците си задават въп­роси по пред­варително изтег­лен ред, и за финал зак­лючител­ните политически пос­лания в рам­ките на 30 секунди.

При съз­далата се ситуация, за екипа на предаването един­с­т­вената въз­мож­ност бе дебатът да стар­тира с учас­т­ниците, които имат желание да продъл­жат дебата в този фор­мат с пред­с­тавителите на пар­тиите, присъс­т­ващи на живо в студиото”.

Дали в неделя Кирил Пет­ков, няма да вземе да се самообяви за министър-председател и да нах­луе в Минис­тер­ски съвет, преди ЦИК да са обявили резул­татите ?!.

Това написа във Фейс­бук профила си пиар­ката на ГЕРБ Сев­делина Арнаудова по повод нах­луването на Кирил Пет­ков без покана в предиз­бор­ното студио на БТВ.

А бив­шата пиарка на ПП Диана Дамянова написа в социал­ните мрежи знаково изяв­ление: „Не бях аз! Нямам нищо общо!”.

По повод на скан­дала с комен­тар излезе и психолож­ката д-р Цветис­лава Гълъбова: „След дебата по бТВ вече не знам какво да мисля, освен че наис­тина е нужно пар­тиите да правят вът­решен под­бор на кад­рите си дали са психологически пригодни да носят огром­ната отговор­ност да управ­ляват Бъл­гария, да определят съд­бините ни.

Видях “политици“ без грам политическа кул­тура да водят политически дебат, без умения в тази сфера, пов­таряйки опорки от “комуникацион­ните“ си стратегии.

Та тези хора не споменаха и дума за огром­ния ни проб­лем, наречен ДЕМОГ­РАФ­СКА КАТАС­Т­РОФА. За какви данъчни политики и инвес­тиции си говорите, след като няма бъл­гари.

Пот­ресена съм от жал­кото “ниво“ на тези политици. За тях политиката и властта са един афродизиак, една дъвка за балон­чета, която те раз­тягат, както им е удобно и се със­тезават чие балонче ще стане по-голямо и ще се пукне по-шумно.

Най-промотираните кан­дидати за власт са немощни и недъгави интелек­туално, емоционално и социално. Това са хора, които нямат реална пред­с­тава за себе си. Те живеят в паралелна на нашата реал­ност, а знаем, че паралелите не се пресичат.

Най-изумителен за мен беше г-н Кирил Пет­ков — бивш министър-председател на Бъл­гария. Такава безопомощ­ност и недоумяващ пог­лед не бях виж­дала скоро. А и не знам дали изобщо съм виж­дала. Та този човек не можа да отговори смис­лено и дирек­тно на нито един въп­рос. Отговорите бяха “пок­рай въп­роса“ и пов­таряха единес­т­вено и само написаното в “комуникацион­ната стратегия“ на пар­тията.

Такова нищоказ­ване и пълна без­помощ­ност от зрял мъж, с образование и вече опит на много високо политическо ниво, са мар­кер за много сериозни дефицити. Нямам против хората с такива дефицити, но не желая и не смятам, че мяс­тото им е на най-високите дър­жавни позиции. И тези дефицити не са свър­зани с мен­тални заболявания, а с морал и лич­нос­тови качес­тва. И са много тежки, неп­рос­тимо тежки за позицията, която заемаше и властта, към която се е целеус­т­ремил. 

Аз видях едно напълно без­помощно и неуп­равно дете, което не знае след поред­ната беля какво оправ­дание да измисли. Не, този човек няма място на дър­жав­ния връх. Опасно е за страната да ни управ­лява човек, който иска всичко да се опакова като мар­кетин­гов продукт, да е красиво, пък вътре как­вото ще да е. Той не отрече тази забележка на г-н Кариман­ски. Пред­с­тавяте ли си, че един­с­т­вената му грижа е била вън­ш­ната опаковка. Та това е тол­кова дъл­боко инфан­тилно, че е чак отв­ратително. И това непорас­нало дете не умилява, а пог­нусява с претен­циите и наг­лостта си.

В края на дебата аз видях недоумяващия пог­лед на човек, който с поведението си казва “може и да не щете, но аз пък ще съм начело“. Та той няма грам самок­ритич­ност и пред­с­тава за соб­с­т­вените си крайно ограничени въз­мож­ности.

ПП станаха пример за това, че в трудни ситуации на повър­х­ността винаги изп­луват дефицитите като мазни петна. Това се отнася и за отдел­ната лич­ност, и за общес­т­вото. А най-лошото е, че ние бяхме съз­нателно лъгани, че надеж­дите ни за по-добро бъдеще и излизане от блатото, в което ни вкара и държа ГЕРБ 12 години, бяха овър­галяни в кал, с тях се подиг­раха. И това беше дело на цялата чет­ворна коалиция, която ни измами.

И сега отново същите хора имат претен­ции да са начело. А даже не са се извинили. Което не е дос­татъчно, но поне щеше да покаже, че имат наченки на морал в тях. Не, няма такова нещо. И в условия като тези избуява дивият популизъм, който е другата злина.

Зад красивите му напуд­рени приказки отново се крие жажда за власт и лично обогатяване.

Да, положението ни е много тежко. И няма да се измък­нем лесно. Но сме длъжни да не се отказ­ваме, защото имаме задъл­жения към тези след нас. Затова сме длъжни да бъдем активни граж­дани, да работим и да се борим всеки ден за вър­ховен­с­тво на морала. Законът е след морала”, написа д-р Гълъбова.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие