Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Русия може да мобилизира българи с двойно гражданство

Русия може да мобилизира българи с двойно гражданство

Русия може да мобилизира българи с двойно гражданство

Външно е получило предложенията от ЕС за осмия пакет санкции, съобщи министър Милков

Русия може да мобилизира и бъл­гари с двойно граж­дан­с­тво във вой­ната срещу Украйна, ако са на нейна територия.“ Това заяви служеб­ният минис­тър на вън­ш­ните работи Николай Мил­ков в отговор на жур­налис­тически въп­роси. “Тези, които имат бъл­гар­ски пас­порт, само бъл­гар­ски пас­порт, за тях проб­лемът е лип­сата на билети за връщане в родината. Хората с двойно граж­дан­с­тво. Те са третирани като руски граж­дани с рус­кия пас­порт и им е връчена и военна книжка. Така че е твърде вероятно да бъдат спрени да напус­нат страната“, заяви минис­търът. По думите му бъл­гар­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво под­държа кон­такт с бъл­гар­с­ките граж­дани в Русия, особено студен­тите и има готов­ност да помогне за прибирането им и нас­таняването им в ком­п­лекса на посол­с­т­вото. Бъл­гария не е изп­ращала официално наб­людатели на референ­думите, няма и инфор­мация за учас­тие на бъл­гар­ски граж­дани. “Ако има такива, те са били там в лично качес­тво“, допълни Николай Мил­ков. Осмите сан­к­ции за Русия — протича под­готовка по този проект. Докол­кото са обект на преговори, ние не можем да влезем в кон­к­ретика. Прин­ципите на работа — сан­к­циите трябва да засил­ват натиска над Русия, трябва да се избег­нат и минимизират отрицател­ните ефекти на европейс­ките икономики, обясни минис­тър Мил­ков. В сряда вечерта в МВнР е прис­тиг­нало пред­ложение за това какво да съдържа пакетът сан­к­ции, а в момента тече оценка, за да се сфор­мираме становище. „Ние трябва да пред­с­тавим това становище и то да се отчете в хода на съг­ласуването. Сроковете обаче са много къси — към обяд трябва да дадем отговор, а това изис­ква колек­тивно дейс­т­вие на редица ведом­с­тва. Спеш­ната реак­ция пред­с­тав­лява най-голямото предиз­викател­с­тво в случая. Когато сан­к­циите бъдат приети, ще инфор­мираме общес­т­вото за това какво съдър­жат те,“ обеща служеб­ният минис­тър на вън­ш­ните работи.

МВнР отчете готовност за изборите

МВнР е изпъл­нило всички свои ангажименти за организация на изборите зад граница, съобщи служеб­ният вън­шен минис­тър Николай Мил­ков. Общо сек­циите, в които сънарод­ниците ни в чуж­бина могат да упраж­нят правото си на глас, са 755 в 62 дър­жави, като най-много са в Тур­ция. В 300 от тях ще се гласува машинно, като в 238 ще има по две машини поради високата явка на пред­ход­ните избори през ноем­ври, като общо по света са раз­п­ратени 538 машини. Над 5,5 тона бюлетини са предос­тавени от МВнР за вота в чуж­бина.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...