Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Малко над 6,5 милиона е населението на България

Малко над 6,5 милиона е населението на България

Малко над 6,5 милиона е населението на България

За последните 10 години населението на България е намаляло с над 844 хиляди

Населението на страната към 7 сеп­тем­ври 2021 г. е 6 519 789 души. Национал­ният статис­тически инс­титут пред­с­тави дан­ните от пос­лед­ното преб­рояване, което се проведе миналата година, съобщи БНТ. Жените са 3 383 527, а мъжете 3 136 262. Между двете преб­роявания сме намалели с 844 781 души или с 11,5%.

Дирек­торът на Дирек­ция “Демог­раф­ска и социална статис­тика“ в НСИ Маг­далена Кос­това уточни, че в периода между пос­лед­ните две преб­роявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11,5 процента. Сред­ногодиш­ният темп на намаление на година се увеличава от 0,7 на сто през периода 20012011 г. на 1,2 през периода 20112021 година.

Фак­торите, които оказ­ват влияние върху броя на населението на страната, са естес­т­веното движение (раж­дания и умирания) и вън­ш­ната миг­рация, посоч­ват от НСИ. Намалението на населението в резул­тат на отрицател­ния естес­т­вен прираст е –501 хил., или 59,3% от общото намаление.

Естес­т­веният прираст за всички години от периода между преб­рояванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-90 317 души). Останалите 40,7% от намалението се дъл­жат на вън­ш­ната миг­рация, или броят на лицата, напус­нали страната през периода 20112021 година (344 хил. души).

Най-голяма по раз­мер остава област София (столица) с население 1 124 290 души, след­вана от облас­тите Плов­див (634 497), Варна (432 198) и Бур­гас (380 286), показ­ват още дан­ните на НСИ. В четирите най-големи области живее 41,7 процента от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408 души, или 1,2 на сто от населението на страната.

Към 7-и сеп­тем­ври 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73,3%, а в селата — 1 737 725 души, или 26,7% от населението на страната, показ­ват още данни от проуч­ването на НСИ.

В периода между двете преб­роявания населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10,4%, а в селата с 289 хил. (14,2%).

Променят раз­п­ределението на ман­датите

Ако НСИ беше обявил дан­ните от преб­рояването по-рано, това щеше да се отрази на раз­п­ределението на ман­датите в избирател­ните райони, комен­тира вчера доц. Цветозар Томов от ЦИК.

Тъй като НСИ обяви резул­татите от пос­лед­ното преб­рояване вчера, за раз­п­ределението на ман­датите на отминалите избори са изпол­з­вани дан­ните от предиш­ното преброяване.След като вече има нови данни за броя на населението, вероятно ще се наложи ЦИК да прераз­г­леда раз­п­ределението на ман­датите преди след­ващите избори, комен­тира доц. Томов.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...