Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев трябва да бъде поздравен за въздържаността по повод идеята за Украйна в НАТО

Президентът Радев трябва да бъде поздравен за въздържаността по повод идеята за Украйна в НАТО

На бъл­гар­с­ките политици – поне на по-свестните измежду тях — рядко се случва да нап­равят нещо запом­нящо се, нещо дал­новидно.

Неиз­бежно е: малка страна, зак­лещена отв­сякъде от явни и скрити чор­ба­джии, полигон за екс­перименти, обект на натиск – най-често анонимен, нелогичен, дори мръс­нишки.

Но когато се случи нещо, което трябва да бъде под­к­репено, винаги се намира някой да го пом­рачи с една капка отрова.

Президен­тът Радев трябва да бъде поз­д­равен за позицията му да проявим въз­дър­жаност по повод идеята Украйна вед­нага да бъде натикана в НАТО.

Впрочем, от 30 страни, членки на Алианса, едва 12 са под­к­репили въп­рос­ната идея.

Но вместо да бъде поз­д­равен, президен­тът е обруган в комен­тар по „Дойче Веле“, озаг­лавен „Радев пак пос­рами Бъл­гария“.

Никого не е пос­рамил Радев.

Ето каква е позицията на Радев, цитат от комен­тара: „Ако НАТО одобри кан­дидатурата на Украйна за член­с­тво сега (той е “за“ по прин­цип), това крие “риск от пряко във­личане“ на Алианса във вой­ната между Мос­ква и Киев“.

Това е мъдро и дал­новидно поведение – срещу желанието на яст­ребите да превър­нат вой­ната в Украйна във всепог­лъщаща буря.

Думите на Радев обаче са комен­тирани като „навеж­дане пред Мос­ква“ – извод, който спокойно може да бъде окачес­т­вен като абсур­ден.

Отдавна са ни омръз­нали словес­ните изс­тъп­ления на тукаш­ните политикани-пумпали, които са всеиз­вес­тни като без­подобни целувачи.

Но сега става дума за нещо наис­тина драматично – опас­ността да бъдат окър­вавени и бъл­гар­с­ките ръце.

Разум­ните хора в Бъл­гария няма да се съг­ласят с това.

Те – поне бол­шин­с­т­вото от тях — нямат нищо против евроат­лан­тичес­ката ориен­тация на страната.

Един­с­т­веното, което ги дразни и раз­колебава е вечно наведената поза на нашен­с­ките без­талан­тни клакьори.

В комен­тара има и други нечисти намеци – нап­ример, че Радев нап­равил, чрез служеб­ното си правител­с­тво, опит за „завой, обратно към прим­ката на рус­кия газ“.

Обрат­ният завой го нап­равиха фал­шивите русофоби и кекави евро-атланти, които уж щяха да „променят“ Бъл­гария.

Тайно, месеци наред, те без­с­рамно купуваха газ от „Газ­п­ром“ за стотици милиони евро.

Но го правеха чрез техни пос­ред­ници — и затова зас­лужено си спечелиха проз­вището Руб­лофили.

Тъкмо те пос­рамяват Бъл­гария – с корис­толюбието и фал­шивостта си.

Кеворк Кевор­кян

От www.kevorkkevorkian.com

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...