Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ПП и ДБ съгласни на кабинет на малцинството

ПП и ДБ съгласни на кабинет на малцинството

ПП и ДБ съгласни на кабинет на малцинството

Представители на БСП допуснали, че може да се коалират с ГЕРБ при третия мандат

Тук сме, за да кажем, че имаме готов­ност, ако вторият ман­дат дойде при нас, да фор­мираме правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото. Това каза съп­ред­седателят на “Продъл­жаваме промяната“ Кирил Пет­ков на съв­мес­тен брифинг на ПП и „Демок­ратична Бъл­гария“ в пар­ламента, предаде БГНЕС. Двете фор­мации заедно имат 73-ма народни пред­с­тавители, при необ­ходими 121, за да бъде гласувано правител­с­тво.

Ман­датоносителят на втория ман­дат — ПП, за пръв път започва реално усилие да се намери някаква фор­мула на надеж­дата, така че да може да има някакво управ­ление, което да прид­вижи страната нап­ред, заяви от своя страна Христо Иванов от ДБ. Асен Василев каза, че под­к­репа не е тър­сена още от никой.

ПП и ДП обявиха и приоритетите на евен­туал­ното правител­с­тво. Това са приемане на 9 пакета от законодателни промени, сред които бюджет с 3-процентен дефицит, оттег­ляне на пред­ложенията за промени в Избор­ния кодекс с връщане на смесената сис­тема за гласуване и кон­т­рол на дей­ността на глав­ния прокурор.

Влизане в еврозоната и в Шен­ген, борба с неравен­с­т­вата и разумни социални мерки, освобож­даване на биз­неса и от админис­т­ративно бреме и политически рекет, въз­с­тановяване на справед­ливостта чрез съдебна реформа. Прех­вър­ляне на правомощията на президента да наз­начава ръководители на служби към изпъл­нител­ната власт, искат още от двете формации,съобщи БНР.

Преди брифинга на двете десни пар­тии, късно във втор­ник вечерта сай­тът Parvomai.net съобщи, че на среща с общин­с­ката организация на БСП в Пър­вомай, „макар и неохотно Румен Гечев и Христо Проданов приз­наха, че БСП върви към коалиция с ГЕРБ и ДПС.“ Депутатите от БСП, заедно с колеж­ката им от „БСП за Бъл­гария“ Веска Нен­чена и члена на Национал­ния съвет на пар­тията Манол Генов били поканени на среща от пред­седателя на Общин­с­кия съвет на БСП Светозар Слав­чев. На въп­рос: „С кого ще се коалираме“ Румен Гечев казал, че народът е дал своя вот и те като народни пред­с­тавители са длъжни да се съоб­разят с него и пов­тори, че правител­с­тво ще има, а при така съз­далата се обс­тановка един­с­т­вената въз­мож­ност остава коалиция с ГЕРБ и ДПС, съоб­щава Parvomai.net.

Кос­тадин Пас­калев: Коалиция с ГЕРБ и ДПС ще лик­видира БСП

“Ще го кажа прин­ципно. На база на всички позиции, които раз­мениха политичес­ките пар­тии в пос­лед­ните сед­мици, Бъл­гария няма шанс да има редовно правител­с­тво в рам­ките на този пар­ламент. Но ако трябва да го кажа, нарушавайки прин­ципите, Бъл­гария може да има правител­с­тво, казва меж­дув­ременно в интервю за в. „Труд“ членът на НС на БСП Кос­тадин Пас­калев. Много лесно може да се нап­рави правител­с­тво между БСП, ДПС и ГЕРБ. Кор­нелия Нинова е в със­тояние да нап­рави такава кон­с­т­рук­ция“, комен­тира още той. Според Пас­калев коалиция на БСП с тези две фор­мации ще лик­видира социалис­тичес­ката пар­тия.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...