Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Светлана Шаренкова: До дни ще излезем с послание до левите хора

Светлана Шаренкова: До дни ще излезем с послание до левите хора

Светлана Шаренкова: До дни ще излезем с послание до левите хора

Идеята за “Лява България“ се роди след погрома на БСП на последните избори, коментира членът на Националния съвет на социалистическата партия

Инициативата за кръгла маса “Лява Бъл­гария“ се роди след пог­рома на пос­лед­ните избори. Учас­т­ниците се обединиха около нашия коор­динатор Кос­тадин Пас­калев, интересът беше огромен“, каза проф.Светлана Шарен­кова, член на Национал­ния съвет на БСП и пред­седател на Форум “Бъл­гария – Русия“ в обзор­ното предаване “Това е Бъл­гария“ на Радио “Фокус“ по повод зараж­дането на ново ляво движение на 29 ноем­ври в НДК.

Време е за широка коалиция, която да обедини хората на труда в Бъл­гария. Пот­реб­ността от тази среща, бе голяма, тя е очак­вана от общес­т­вото, стана ясно от думите на Шарен­кова.

“Инициативата за единение на левите хора в Бъл­гария произ­лезе от членове на Национал­ния съвет на БСП — над 60 човека, които вед­нага след изборите на 2-ри октом­ври внесоха под­писка за бърз кон­г­рес и снемане доверието от Кор­нелия Нинова. Как ще се случат в бъдеще избор­ните фор­мули, не може отсега да се каже, ще се решава във фор­мата „Лява Бъл­гария”.

Ще се излъчи преговорна група от шесте пар­тии и пред­с­тавители на академич­ните среди, трябва и да се редак­тира пос­ланието към бъл­гар­с­ките социалисти и граж­дани. Имаше препоръки как докумен­тът да стане по-ударен и по-точен. До края на сед­мицата пос­ланието би тряб­вало да е готово“, каза Шарен­кова. 

Лявото не е пред­с­тавено само от политичес­ките пар­тии, а и в неп­равител­с­т­вени организации и интелек­туалци. Мая Манолова работи много успешно с такива организации -  с май­ките на деца с увреж­дания, както и с “Майки срещу вой­ната“, АБВ – с ителиген­цията и универ­ситетите, Кадиев и Слав­чев – с мал­кия и сред­ния биз­нес, БСП със социално слабите, песионерите и т. н. Същес­т­вуват син­дикати, кооперативно движение, спор­тни клубове и фенове.

“Не бих казала, че съз­даването на поредна нова пар­тия ще реши проб­лемите, които стоят пред левицата в Бъл­гария. В политиката не може да се успее, ако дър­жавата стои само на един крак, десен крак. Друга пар­тия в Бъл­гария не раз­полага с подобен потен­циал, какъвто е на БСП, но трябва да има обединена левица“, допълни Шарен­кова.

Според нея пос­ланието на срещата  на социалис­тите днес е, че е време за широк фронт, който да обедини левите хора в Бъл­гария, така, че те да могат да бъдат пред­с­тавени във властта след национал­ните и мес­т­ните избори. Време е Бъл­гария да стане по-социална и по-справедлива дър­жава, защото политичес­ката сис­тема в страната е в изк­лючително сериозна криза  и спасението е в обединяването на хората и съз­даване на една силна, а не ком­п­радор­ска власт в полза на хората.

На въп­роса дали новата лява фор­мация би отс­лабила БСП, Шарен­кова каза: “Не мисля, че новият ляв проект ще отс­лаби БСП. Тя е първа по сила, но няма правата върху лявото. Не искаме да пог­ребем БСП, а да я рефор­мираме, като силна лява пар­тия и от нея да се раж­дат идеите и политиките, които ще води Бъл­гария“.

Шарен­кова  се надява  социалис­тичес­ката пар­тия да не стига по-надолу, тъй като в

момента се е свила като шаг­ренова кожа, както и да се преодолее егоцен­т­риз­мът на лидера Нинова вътре в нея, чрез въз­с­тановяване на колек­тив­ния стил на ръковод­с­тво.

БСП затъна в някакви измис­лени проблеми.Това може да е стремеж да се отк­лони общес­т­веното внимание  от някаква странна коалиция, която се готви с ГЕРБ и ДПС. Нинова уж беше големият борец срещу тях и ако това се случи, БСП ще се взриви.

Днеш­ната среща е начало на един много дълъг процес, който вяр­вам ще завърши позитивно“, каза още Шарен­кова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие