Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Институция с благородна мисия - Агенцията за хората с увреждания се грижи за най-уязвимите ни сънародници

Институция с благородна мисия - Агенцията за хората с увреждания се грижи за най-уязвимите ни сънародници

Сред най-важните цели са постигането на достъпна среда, трудовата заетост и стимулиране на предприемачеството на хората с увреждания

В духа на своята традиция да бъде медия със социална насоченост, защитаваща социални каузи и алар­мираща за проб­лемите на най-уязвимите групи в нашето общес­тво, ЗЕМЯ стар­тира руб­рика от статии за дей­ността на Аген­цията за хората с увреж­дания към Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика. Не само в Бъл­гария, а по целия свят, хората с увреж­дания са тези, които заедно със своите близки изс­т­рад­ват най-остро същес­т­вуващите здравни и социални проб­леми и предиз­викател­с­тва. Тегобата и житейс­ката нес­п­равед­ливост, с която живеят, заради вродени или придобити физически увреж­дания, обаче, не бива да се прев­ръща в социално, професионално и граж­дан­ско изк­люч­ване! Именно затова грижата за рав­ноп­равие, адек­ватно решаване на социал­ните проб­леми, пъл­ноцен­ната професионална реализация, социал­ното включ­ване и дос­тъп­ната среда за живот и труд на хората с увреж­дания — това е европейска и благородна кауза, то отличава модер­ния свят и европейс­кия модел на раз­витие. Тези проб­леми се решават на рав­нището на писане на справед­ливи закони за хората с увреж­дания, на оператив­ното им и пъл­ноценно прилагане, на кон­к­рет­ната грижа за всеки човек и всеки въз­ник­нал казус. Без­с­порна истина, е че модерни, справед­ливи и дос­тойни са тези общес­тва, които хората с увреж­дания са интег­рирани и тех­ните базисни проб­леми се решават адек­ватно и с грижа от дър­жавата. В Бъл­гария същес­т­вува дър­жавна инс­титуция, която е натоварена с отговор­ната задача за интег­рация на хората с увреж­дания. Именно затова ЗЕМЯ ще раз­каже в серия от статии за основ­ните цели, задачи и дей­ности, за прог­рамите и проек­тите, по които работи Аген­цията за хората с увреж­дания. Тази инфор­мация ще е полезна не само за професионалис­тите по социални грижи и за организациите на хора с увреж­дания и други специфични нужди, но и от широката ни общес­т­веност и читател­ска аудитория — за да вник­нем по-дълбоко в слож­ната проб­лематика на грижата за хората с увреж­дания и най-важното — за да станем съп­ричас­тни с тези наши съг­раж­дани и приятели, които се нуж­даят от специална грижа. Те са рав­ноп­равни и дос­тойни бъл­гари и европейци, които притежават ум и талант, които трябва да реализират пъл­ноценно. Но притежават и нещо много по-важно — високият дух и силата да се справят с труд­нос­тите.

ЗЕМЯ

Аген­цията — правомощия, задачи, цели, отговор­ности

По Закон и на базата на официални документи на бъл­гар­с­ката дър­жава Аген­цията за хората с увреж­дания (АХУ) извър­шва след­ните дей­ности:

1. учас­тва в механизма по коор­динация в областта на политиката на правата на хората с увреж­дания;

2. съз­дава и под­държа инфор­мационна база данни за хората с трайни увреж­дания;

3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за изпъл­нението на Политиката за правата на хората с увреж­дания, които предос­тавя на минис­търа на труда и социал­ната политика;

4. води и под­държа Регис­тър на специализираните пред­п­риятия и кооперации на хората с увреж­дания;

5. води и под­държа Регис­тър на лицата, които осъщес­т­вяват дей­ности по предос­тавяне на помощни сред­с­тва, прис­пособ­ления и съоръжения за хората с увреж­дания и медицин­ски изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреж­дания;

6. осъщес­т­вява кон­т­рол на дей­нос­тите по предос­тавяне на помощни сред­с­тва, прис­пособ­ления и съоръжения за хората с увреж­дания и медицин­ски изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреж­дания;

7. раз­работва прог­рами и финан­сира мерки за стимулиране на стопан­с­ката инициатива на хората с увреж­дания и стопан­с­ката инициатива в интерес на хората с увреж­дания;

8. раз­работва прог­рами и финан­сира проекти за рехабилитация, социална интег­рация и дос­тъпна среда за хората с увреж­дания;

9. финан­сира целеви проекти и прог­рами на специализираните пред­п­риятия и кооперации на хора с увреж­дания по чл. 49 от Закона за хората с увреж­дания;

10. финан­сира целеви проекти и прог­рами на работодатели по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреж­дания;

11. финан­сира целеви проекти и прог­рами за започ­ване и раз­витие на самос­тоятелна стопан­ска дей­ност на хората с увреж­дания по чл. 46 от Закона за хората с увреж­дания;

12. финан­сира целеви проекти и прог­рами за съз­даване на цен­т­рове за защитена заетост по чл. 51 от Закона за хората с увреж­дания;

13. въз­с­тановява сред­с­тва на работодателите и на специализираните пред­п­риятия и кооперации на хората с увреж­дания за пол­з­ване на преферен­ции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреж­дания;

14. кон­т­ролира дей­нос­тите съг­ласно правомощията й, раз­поредени в Закона за хората с увреж­дания;

15. ежегодно определя раз­мера на админис­т­рираните от нея сред­с­тва за финан­сиране на проек­тите по прог­рамите на аген­цията;

16. учас­тва при изгот­вянето на проекти на нор­мативни актове, които са свър­зани с правата на хората с увреж­дания, и дава становища по тях;

17. пуб­ликува и под­държа на интер­нет страницата си инфор­мация за насоките и дос­тъпа за реализиране на правата на хората с увреж­дания;

18. при установяване на нарушение на правата на хората с увреж­дания док­ладва на ком­петен­т­ните органи за пред­п­риемане на дейс­т­вия;

19. изготвя обоб­щени годишни отчети и анализи за дей­ността си;

20. извър­шва и други дей­ности, които са определени със закон или с акт на Минис­тер­ски съвет.

Дейс­т­ващи Прог­рами за осигуряване на заетост на хората с увреж­дания

Всички прог­рами на инс­титуцията се реализират на проек­тен прин­цип с проз­рачна процедура за кан­дидат­с­т­ване

Аген­ция за хората с увреж­дания (АХУ) финан­сира прог­рами, насочени към осигуряване на заетост на хората с увреж­дания по четири основни нап­рав­ления — в обичайна работна среда, в специализирана работна среда, защитена заетост за хора с множес­тво трайни увреж­дания и стимулиране на пред­п­риемачес­т­вото на хората с увреж­дания, както и прог­рама за финан­сиране на проекти на неп­равител­с­т­вени организации за предос­тавяне на услуги за рехабилитация и социална интег­рация на хората с увреж­дания с цел тях­ното по-успешно интег­риране в общес­т­вения живот. Прог­рамите са както следва:

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГ­РАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖ­ДАНИЯ

Основ­ната цел на прог­рамата е насър­чаване и под­помагане на работодателите, съот­ветно органите по наз­начаване, за съз­даване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригод­ността за заетост на хората с трайни увреж­дания.

Прог­рамата се финан­сира със сред­с­тва от Дър­жав­ния бюджет и се осъщес­т­вява на територията на Репуб­лика Бъл­гария.

Целевата група са работодатели/органи по наз­начаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреж­дания в трудос­пособна въз­раст.

По тази прог­рама се отпус­кат сред­с­тва за след­ните области на дейс­т­вие, условно наречени ком­поненти:

1. Осигуряване на дос­тъп до дейс­т­ващи или раз­к­ривани нови работни места за лица с трайни увреж­дания в трудос­пособна въз­раст. Отпус­каните сред­с­тва са в раз­мер до 10 000 лв.

2. Прис­пособяване на същес­т­вуващи работни места за лица с трайни увреж­дания в трудос­пособна въз­раст. Сред­с­т­вата, които се отпус­кат за прис­пособяване на всяко едно работно място са в раз­мер на 10 000 лв.

3. Оборуд­ване на нови работни места за лица с трайни увреж­дания в трудос­пособна въз­раст, съот­вет­с­т­ващо на харак­тера на тях­ното заболяване. Раз­мера на финан­совата помощ за оборуд­ване на всяко едно работно място е 10 000 лв.

4. Квалификация и прек­валификация, съот­ветно обучение за професионално и служебно раз­витие. За всяко едно лице с увреж­дане, което ще се въз­пол­зва от този ком­понент са пред­видени до 1000 лв.

2. ПРОГ­РАМА ЗА ФИНАН­СИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕД­П­РИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖ­ДАНИЯ

+ Проекти със социална насоченост

Целта на прог­рамата е да се под­помог­нат работодателите от специализирана работна среда за осигуряване на адек­ватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреж­дания. Мак­симал­ният раз­мер на суб­сидията за проект е 40 000 лв.

Финан­сираните дей­ности по проек­тите са обособени в пет ком­понента, както следва:

КОМ­ПОНЕНТ 1: дей­нос­тите насочени към осигуряване на безопасни и здравос­ловни условия на труд на работещите лица с трайни увреж­дания чрез внед­ряване на под­ходящи прис­пособ­ления, за повишаване произ­водител­ността на труда на хората с увреж­дания

КОМ­ПОНЕНТ 2: дей­ности за съз­даване на архитек­турен дос­тъп до работ­ните места и другите помещения в територията на специализираните пред­п­риятия и кооперации;

КОМ­ПОНЕНТ 3: дей­ности за съз­даване на обща хигиенна среда и здравос­ловен мик­рок­лимат на територията на специализираните пред­п­риятия и кооперации;

КОМ­ПОНЕНТ 4: дей­ности насочени към повишаване на професионал­ната квалификация на работещите служители с трайни увреж­дания;

КОМ­ПОНЕНТ 5: дей­ности насочени към съз­даване на условия за сер­тифициране на специализираните пред­п­риятия и кооперации за въвеж­дане на стан­дар­тизиране сис­теми за управ­ление.

+ Проекти със стопан­ска насоченост

Целта на прог­рамата е да се повиши кон­курен­т­нос­пособ­ността на специализираните пред­п­риятия и кооперации на хора с трайни увреж­дания.

Това се пос­тига чрез:

тех­нологично обновяване на машините и съоръженията; въвеж­дане на нови тех­нологии;

раз­к­риване на работни места за хора с трайни увреж­дания. Мак­симал­ният раз­мер на суб­сидията за проект е 80 000 лв.Проектните дей­ности са насочени към раз­к­риване на нови работни места за лица с трайни увреж­дания и закупуване на машини за шиваш­кото и плас­т­масовото произ­вод­с­тво, произ­вод­с­т­вото на коз­метични продукти на капачки и на изделия от метал и др. ПРОГ­РАМА ЗА ФИНАН­СИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗ­ДАВАНЕ НА ЦЕН­Т­РОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ (ЦЗЗ)

В съот­вет­с­т­вие с чл. 51 от Закона за хората с увреж­дания през 2019 г. за първи път в Бъл­гария се въведе нова форма на заетост за хора с множес­тво трайни увреж­дания — ЗАЩИТЕНАТА ЗАЕТОСТ. Това е прог­рамата, която е ориен­тирана към заетостта и съз­даване на трудови навици на хората с множес­тво увреж­дания, в т.ч. хората с психични раз­с­т­ройс­тва и/или интелек­туални зат­руд­нения. С нея се цели осигуряване на защитена заетост за тази целева група, с оглед преодоляване на социал­ната им изолация, пъл­ноп­рав­ното им включ­ване в общес­т­вото и съз­даване на пред­пос­тавки за независим и дос­тоен живот. За изпъл­нение на целите на прог­рамата в нея са включени и минимален пакет от пер­сонални под­к­репящи услуги, в т.ч и пос­ред­нически такива за реализиране на хората с множес­тво увреж­дания, с психични раз­с­т­ройс­тва и/или интелек­туални зат­руд­нения в обичайна работна среда. Съз­дават се пред­пос­тавки те да заработ­ват сред­с­тва от труд както в сферата на защитената заетост, така и в обичай­ната заетост. Това е от голяма значение за май­ките с деца и младежи с множес­тво трайни увреж­дания, с психични раз­с­т­ройс­тва и/или интелек­туални зат­руд­нения. Те биха могли да се въз­пол­з­ват както от въз­мож­ността да кан­дидат­с­т­ват по тази прог­рама, така и да пред­видят въз­мож­ност за децата си, когато те навър­шат 18 години да бъдат включени в защитена заетост.

4. ПРОГ­РАМА ЗА ЗАПОЧ­ВАНЕ И РАЗ­ВИТИЕ НА САМОС­ТОЯТЕЛНА СТОПАН­СКА ДЕЙ­НОСТ НА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖ­ДАНИЯ

По тази прог­рама се отпуска без­въз­мез­дна финан­сова под­к­репа за хората с трайни увреж­дания за започ­ване и раз­витие на самос­тоятелна стопан­ска дей­ност. Сред­с­т­вата са в раз­мер до 20 000 лв.

С реализирането на проек­т­ните дей­ности се цели да се подобри качес­т­вото на живот и да се пос­тигне реално социално включ­ване в стопан­с­кия и общес­т­вен живот на страната, както и пос­тоянни трудови доходи за хората с трайни увреж­дания, класирани за финан­сиране на проек­тите си.

5. ПРОГ­РАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГ­РАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖ­ДАНИЯ

По тази прог­рама се финан­сират проекти на неп­равител­с­т­вени организации за предос­тавяне на услуги за рехабилитация и социално включ­ване на хората с увреж­дания с цел тях­ното по-успешно интег­риране в общес­т­вения живот.

Проек­т­ните дей­нос­тите са обособени в четири ком­понента:

КОМ­ПОНЕНТ 1: включва мероп­риятия, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група;

КОМ­ПОНЕНТ 2: мероп­риятия, включ­ващи пуб­лични кул­турни и/или спор­тни изяви на хората с увреж­дания;

КОМ­ПОНЕНТ 3: включ­ващ раз­работка на раз­лични материали, помагала, наръч­ници и други, под­помагащи работата на и с хората с трайни увреж­дания, тях­ното адап­тиране, трудова и социална интег­рация и реин­тег­рация;

КОМ­ПОНЕНТ 4: включ­ващ дей­ности, насочени към промяна на общес­т­вените въз­п­риятия за хората с трайни увреж­дания като пъл­ноценни граж­дани, които дават глас­ност и демон­с­т­рират тях­ната активна общес­т­вена позиция, пос­тиженията в трудовата им реализация,

6. ПРОГ­РАМАИЗГ­РАЖ­ДАНЕ НА ДОС­ТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖ­ДАНИЯ

Тази прог­рама цели пос­тигане на ефек­тивно пъл­ноп­равно включ­ване на хората с увреж­дания в кул­тур­ния, общес­т­вения и спор­т­ния живот на страната, чрез изг­раж­дане на дос­тъпна архитек­турна среда на кул­турни, исторически, спор­тни обекти.

Проек­т­ните дей­нос­тите са обособени в три ком­понента:

КОМ­ПОНЕНТ 1 — осигуряване на вън­шен дос­тъп до обект за лица от целевата група чрез изг­раж­дане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреж­дания, извър­ш­ване на ремонти, осигуряващи адап­тиране на входове-изходи на обекта, изг­раж­дане на вън­шни преходи, изг­раж­дане на сиг­нализации за хора със зрителни и слухови увреж­дания;

КОМ­ПОНЕНТ 2 — прис­пособяване на вът­реш­ната среда на обекта за самос­тоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреж­дания чрез строително-монтажни работи, придобиване и мон­тиране на раз­лични съоръжения с цел съз­даване на: адап­тирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група.

КОМ­ПОНЕНТ 3 — за изг­раж­дане на нови и преус­т­ройс­тво на същес­т­вуващи пов­дигателни съоръжения (асан­сьори или лиф­тови плат­форми) за пол­з­ване от лица от целевата група

Чрез реализиране на сключените договори с дър­жавни и общин­ски организации се адап­тират множес­тво общес­т­вени сгради и ще се осигури дос­тъп за хората с увреж­дания на раз­лични обекти с меж­дународно и национално значение.

Всички прог­рами на АХУ се реализират на проек­тен прин­цип. При отк­риване на процедури за финан­сиране на проекти заин­тересованите страни е необ­ходимо в указаните срокове да под­гот­вят и подадат своите проекти в Аген­цията за хората с увреж­дания, където комисия от вън­шни оценители ги оценяват и правят пред­ложение до Изпъл­нител­ният дирек­тор за утвър­ж­даване на класирането им. Сключ­ват се договори за реализиране на дей­нос­тите по съот­вет­ната прог­рама със срок, рег­ламен­тирани в тех­ните клаузи.

Страниците са изгот­вени от екип на ЗЕМЯ, изпол­з­вани са инфор­мация и документи от сайта и админис­т­рацията на АХУ

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие