Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Шаренкова: Има вероятност от правителство на ГЕРБ, ДПС и БСП

Шаренкова: Има вероятност от правителство на ГЕРБ, ДПС и БСП

Шаренкова: Има вероятност от правителство на ГЕРБ, ДПС и БСП

Коалиция с Борисов ще означава край за социалистическата партия, смятат представители на левицата

Има вероят­ност за фор­миране на редовно правител­с­тво с учас­тието на БСП, ГЕРБ и ДПС с третия проуч­вателен ман­дат, независимо на коя пар­тия ще бъде даден той. Това съобщи в политичес­кия под­каст на Дир. бг “Дирек­тно в новините“ проф. Свет­лана Шарен­кова, член на НС на БСП и учас­т­ник в със­тоялия се този втор­ник в НДК форум “Лява Бъл­гария“. Тя се позова на инфор­мация от хора на ръководни позиции в социалис­тичес­ката пар­тия и припомни, че има решение прието на пар­тиен кон­г­рес, че БСП няма да прави нито явни, нито скрити коалиции с ГЕРБ и ДПС. В отговор на тази инфор­мация струк­турата на БСП в столич­ния район “Красно село“ вече е приела единодушно остра дек­ларация против такава въз­мож­ност. Според Шарен­кова ако Кор­нелия Нинова завие към ГЕРБ, това ще лик­видира БСП. Освен това една трета от пар­тий­ните организации на БСП вече са снели доверието си от лидера Кор­нелия Нинова и искат ней­ната смяна, съобщи тя.

По дефиниция БСП е пар­тията на близо 3 милиона бъл­гари, защото това са хората на труда, бед­ните и онеп­рав­даните, на въз­рас­т­ните ни родители, които изг­радиха днешна Бъл­гария. Сегаш­ното ръковод­с­тво на БСП се свени да защитава интересите на работ­ниците. В Народ­ното съб­рание пар­тията пред­с­тав­лява един­с­т­вено тяс­ното си ръковод­с­тво, а не хората, за които стана вече дума. Това е причината лявата пар­тия на Бъл­гария да не се раз­поз­нава и за пет години от 1 милион се срина до около 200 хиляди избиратели, каза проф. Шарен­кова.

Шарен­кова не раз­бира логиката в решението на пар­тий­ния лидер Кор­нелия Нинова да пред­ложи пред­с­тавител на ГЕРБ за пред­седател на 48-ото Народно съб­рание, както и пред­ложените промени в Избор­ния кодекс за връщане на хар­тиената бюлетина. Според нея е наз­рял момен­тът за широко ляво обединение в Бъл­гария и доказател­с­тво за това е интересът към форума “Лява Бъл­гария“, който се със­тоя във втор­ник в НДК и на който са дошли над 300 души при далеч по-скромни пър­воначални очак­вания на организаторите.

Меж­дув­ременно в раз­п­рос­т­ранена позиция пред­с­тавители на левицата, озаг­лавена „Социалисти, бдете! Гот­вят ни коалиция с ГЕРБ“ се посочва, че те са силно обез­покоени от това, че в медий­ното прос­т­ран­с­тво и общес­т­вото БСП е „обявена за „пар­тия от статук­вото“ и за патерица на ГЕРБ и ДПС“. „Многоб­ройни са сиг­налите и преките заяв­ления на част от ръковод­с­т­вото на БСП, от които се раз­бира, че зад гърба на социалис­тите и сим­патизан­тите, се готви коалиция с ГЕРБ-СДС. Като това не е само временна, тематична коалиция около избора на пред­седател на пар­ламента и връщането на хар­тиените бюлетини, а учас­тие на БСП в управ­лен­ска схема около ГЕРБ, с учас­тието на ДПС и етикета на „евроат­лан­тическа“ или “национално отговорна“ коалиция. Убедени сме, че коалиция с ГЕРБ и ДПС, би означавала край на политичес­кото същес­т­вуване на БСП. Социалис­тите не трябва да поз­воляват БСП да стане коалиционен придатък на ГЕРБ, на ДПС и някаква коалиция, чиято политика ще се дик­тува от чужди посол­с­тва!“, се посочва в това обръщение към левите избиратели.

Зад гърба ви, въп­реки десетилет­ната позиция и решението на най-висшия орган на пар­тията — кон­г­реса от 2020 г. — никога и под как­вато и да е форма да не правим коалиция с прес­тъп­ния и коруп­ционен модел на управ­ление на Бойко Борисов; въп­реки всички клетви, че БСП е негова алтер­натива, днес е на път да реабилитира ГЕРБ, което би означавало край на политичес­кото същес­т­вуване на БСП. И това на фона на зак­линанията, че ръковод­с­тво на БСП, начело с К. Нинова е гаран­тът срещу коалиция с ГЕРБ-СДС?! Това предател­с­тво е на път да се случи, като за пореден път ще се загърби обещанието на Нинова, че въп­росите за раз­витието пар­тията ще се решават на общопар­тийни референ­думи!? Това ще стане поред­ното погазено обещание и игнориране на волята и вярата на социалис­тите и нашите сим­патизанти, които оредяват от избор на избор! Подобна коалиция ще бъде самоубийс­тво за БСП и тър­жес­тво на Зад­кулисието!“, пише в обръщението, в което се под­чер­тава, че историческа мисия на БСП днес е да бъде алтер­натива на пороч­ния неолиберален и пазарен фун­дамен­талис­тки модел, който се осъщес­т­вява от пар­тии като ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС и новопоявилата се ПП.

Социалисти, нека не поз­волим да упот­ребят нашия вот и нашата кауза! Да запазим идеите, честта и дос­тойн­с­т­вото на нашата социалис­тическа пар­тия със над 130-годишна история! Да спрем Кор­нелия Нинова и обк­ръжението й да сключат подобна „завера“ заради кариерис­тични амбиции и влас­тови интереси. Те нямат монопол върху БСП, а всички вие — пар­тий­ните членове сте техен работодател!“, каз­ват пред­с­тавителите на левицата, несъг­ласни с политиката на ръковод­с­т­вото на социалис­тичес­ката пар­тия.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие