Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Втори провал: Прекратиха и поръчката за медицински хеликоптер на лизинг

Втори провал: Прекратиха и поръчката за медицински хеликоптер на лизинг

Втори провал: Прекратиха и поръчката за медицински хеликоптер на лизинг

Половин месец след като здрав­ното минис­тер­с­тво прек­рати общес­т­вената поръчка за купуване на 6 медицин­ски хеликоп­тера, за да съз­даде сис­тема за спешна медицин­ска помощ по въз­дух (HEMS), се провали и процедурата хеликоп­тер на „сух лизинг“ (наем), съобщи „Актуално“. Втората бе обявена на 14-ти октом­ври от специално съз­даденото дър­жавно дружес­тво „Бъл­гария Хели мед сър­виз“ с прог­нозна стой­ност 1 756 004 евро без ДДС. До изтичането на край­ния срок не е била подадена нито една оферта. Това е причината изпъл­нител­ният дирек­тор на дружес­т­вото Георги Гвоз­дей­ков да прек­рати процедурата.

Така планът на правител­с­т­вото „Пет­ков“ до края на годината да имаме поне един медицин­ски хеликоп­тер, с който да се тран­с­пор­тират спешни пациенти, удари на камък. Припом­няме, че голямата поръчка за покупка на 6 въз­душни линейки с необ­ходимото оборуд­ване, беше с мак­симална стой­ност от 102 589 827, 80 лева без ДДС, но един­с­т­веният кан­дидат – италиан­с­ката ком­пания Leonardo S.p.A. пред­ложи 123 363 956 без ДДС. Намерението при тази поръчка бе единият да бъде получен до 1 декем­ври 2023 г., а останалите – до края на април 2026 г.

Целта на втората поръчка пък беше освен страната ни да има поне една въз­душна линейка, да се осигури хеликоп­тер, с който дър­жав­ното дружес­тво „Бъл­гария хели мед сър­виз“ да бъде лицен­зирано като оператор за медицин­ски тран­с­порт. В общес­т­вената поръчка имаше изис­к­ване за осигуряване на тех­ническо обс­луж­ване, обучения на летател­ния със­тав и на инс­т­рук­тор за работа с медицин­с­кото оборуд­ване при HEMS операции, както и тренировки на място за пилоти, ако е необ­ходимо, както и зас­т­раховка.

Пред „Медиапул“ дирек­торът на „Бъл­гария хели мед сър­виз“ Георги Гвоз­дей­ков обясни, че пред­с­тои поръч­ката да бъде пус­ната отново след­ващата сед­мица с променени условия, хеликоп­терът обаче вероятно ще е по-стар и ще се наложи да се сключи договор за повече от една плюс една години, как­вото условие имаше страната ни. В същото време бок­сува и обучението на дос­татъчно пилоти, дис­печери и медицин­ски екипи.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие