Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Историята не започва от вас, нали!?

Историята не започва от вас, нали!?

Столична община в лицето на кмета Йор­данка Фан­дъкова с апломб, напом­нящ, че наесен с поред­ните пар­ламен­тарни ще дой­дат и редов­ните кмет­ски избори, отбелязала 25 години столично метро. Отчетени са гран­диозни успехи, както и още по-грандиозни планове, влас­тимащите са благодарили на ръковод­с­т­вото и екипа на мет­рополитена в споменатия период. Да, факт — чет­върт век се навър­шва от пус­кането на пър­вия влак.

Но подобно поведение само ни напомня, че патент на дес­ните ръковод­с­тва на дър­жавата и общината стана поведението и говореното, сякаш че историята започва от… тях. Явно е, че когато нямаш соб­с­т­вена биог­рафия — била тя професионална, екс­пер­тна, ако щете — политическа, ти се ще в Бъл­гария всичко да започва ако не с началото на твоя ман­дат, то поне с 10 ноем­ври 1989 г. Но не е така!

Преди 1989 г. същес­т­вуваше реал­ната и работеща социална дър­жава, заемаща 27-о място в света по раз­витие. Именно онази дър­жава пос­тави началото на индус­т­риализация, модер­низация, тех­нологизация, инф­рас­т­рук­тура, сигур­ност и духов­ност, съз­дадени при БКП и Жив­ков, които се рушат и грабят повече от три десетилетия.

Така е и със Софийс­кото метро — историчес­ката истина изис­ква да се напомни, че проуч­ванията за него датират от 60-те години на ХХ век, че проек­тан­т­с­ката организация е на два пъти по 25, защото е съз­дадена през 1973 г., че Генерал­ната схема на мет­рото е съз­дадена и утвър­дена през 1974 г., че пред­п­риятията и организациите към ДСО „Хид­рос­т­рой“ и Столич­ния народен съвет, които го изг­раж­дат, е на 48 години, съз­дадено е през 1975 г., че пър­вите строителни работи започ­ват на 6 март 1977 г. Че мет­рото, освен дело на Борисов и Фан­дъкова, преди всичко е рожба на успеш­ните и ком­петен­тни кметове на София в социалис­тичес­кия период. Сред тях си струва да споменем светов­ноиз­вес­т­ният архитект Георги Стоилов, Иван Панев, Петър Меж­дуречки, който бе не само опитен дип­ломат в Гер­мания, прив­несъл успешно в София доб­рите примери за раз­витието на нем­с­ките градове, но и прек­расен човек и ръководител с висока ком­петен­т­ност, интелект и мащаб, по-късно и инж. Стефан Нинов. Всич­ките те днес не са сред живите, но мет­рото е и тяхно дело, както и дело на хиляди ръководители, специалисти и работ­ници от онова време!

Затова — по-кротко, дами и гос­пода, историята не започва от вас и нищо не ви кос­тва да го приз­наете!

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...