Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Не питайте децата ни! Социалистите спасиха България от Истанбулската конвенция

БСП: Не питайте децата ни! Социалистите спасиха България от Истанбулската конвенция

БСП: Не питайте децата ни! Социалистите спасиха България от Истанбулската конвенция

В свое изказ­ване в НС Кор­нелия Нинова заяви: „Първо, искам да дек­ларирам две неща. Няма нищо по-отвратително от насилие над дете, жена, мъж, човек в слабо със­тояние и всяко живо същес­тво. Няма нищо по-отвратително. И второ, всеки бъл­гар­ски граж­данин е свободен след 18 години да определя как и с кого да живее. И бъл­гар­с­ката Кон­с­титуция казва, че не може да има дис­к­риминация по полов, расов и т.н. прин­цип. Дек­ларирам тези две неща като абсолютно изконни цен­ности за БСП“. Това заяви от пар­ламен­тар­ната трибуна лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Много се преп­летоха темите за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и Закона за защита от домаш­ното насилие — и има защо“, допълни Нинова и показа Решение №17 от 11 януари 2018 г., когато правител­с­т­вото на ГЕРБ внесе в НС ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. „Тогава нито „Продъл­жаваме промяната“ бяха в пар­ламента, нито „Въз­раж­дане“, така че ако обичате — нито ни пришивайте към едните, нито ни противопос­тавяйте на другите.

Нещо, с което не сме съг­ласни — всяко дете от момента, в който проговори, може да се оплаче от родителите си. Тогава му се наз­начава служебен адвокат, тогава го поемат социал­ните служби, и тогава някое НПО, регис­т­рирано по този закон, започва да го обучава. И пред­с­тавете си, дори детето да преос­мисли, да реши, че е сгрешило и да иска да си оттегли жал­бата срещу соб­с­т­вените си родители, не може по силата на този закон. Делото продъл­жава и без негово съг­ласие и съдът няма право да изис­ква между него и родителите раз­говор, медиация. Нали приехме Закон за медиацията? Нищо подобно, вед­нъж станало ли е — детето — нас­т­рана, то води дело срещу родителите, служебен адвокат, социални служби и НПО, което да го обучава — така пише в закона“, обясни лидерът на БСП.

Тя посочи още, че според Граж­дан­с­кия процесуален кодекс и Закона за лицата и семейс­т­вото, с навър­ш­ване на 18-годишна въз­раст лицата стават пъл­нолетни и напълно способни чрез своите дейс­т­вия да придобиват права и да се задъл­жават, а лицата, които не са навър­шили 14-годишна въз­раст са малолетни — и вместо тях и от тяхно име, правни дейс­т­вия извър­ш­ват тех­ните законни пред­с­тавители. „Значи, по всички бъл­гар­ски закони едно дете до 14 години е малолетно, след 18 — има всички права, само по този закон 3-годишно дете, което току-що е проговорило, може да се оплаче от родителите си, че не му дават да яде нещо, което иска, но което би било вредно за здравето му — и този родител става домашен насил­ник чрез без­дейс­т­вие?“, попита Нинова.

Уважаеми колеги, малко ли са раз­делител­ните линии в бъл­гар­с­кото общес­тво, че искате да противопос­тавим и деца на родители? В най-святата човешка единица — семейс­т­вото. И тази раз­делителна линия ли искате да се сложи?“, попита лидерът на БСП от пар­ламен­тар­ната трибуна.

Нинова говори и по темата за неп­равител­с­т­вените организации и посочи: „Вижте какви права им даваме по закон на тези неп­равител­с­т­вени организации — под­готовка и одоб­ряване на прог­рамите в учеб­ните заведения. Поне училището трябва да е дър­жавна грижа. И там трябва да се учи бъл­гар­ска история, бъл­гар­ски класици, бъл­гар­ско родолюбие и бъл­гар­ско съз­нание“, категорична бе тя.

Съдът в Страс­бург се произ­несе преди няколко дни и се произ­несе така: „ЛГБТ тематиката не вреди на децата в училище, лес­бийки, гейове, бисек­суални, транс­сек­суални и т.н. обучения не вредят на децата в училище. Нав­ръз­вате ли нещата? Даваме права на НПО-та да пишат прог­рамите в училище, да изнасят семинари и кон­ферен­ции, а съдът им дава право да преподават ЛГБТ идеология в бъл­гар­с­ките училища на 3, 4, 5, 6-годишни деца“, заяви Нинова.

След 18 години правете как­вото искате, уважаеми бъл­гар­ски граж­дани, но наис­тина не трябва да пипате децата, защото нашата битка е за душите на децата, не е за раз­лич­ните по сек­суална ориен­тация. Не пипайте децата, не им тровете главите още в училищата с тези обучения, образования в ЛГБТ“, призова тя.

.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...