Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Защо България спря руските телевизии, или “демократичната“ цензура!

Защо България спря руските телевизии, или “демократичната“ цензура!

Защо България спря руските телевизии, или “демократичната“ цензура!

От 1 фев­руари Бъл­гария официално спря излъч­ването на руски телевизии, в т. ч. най-гледания Пер­вый канал. Това се случва в нашата дър­жава, която ще чес­тва национал­ния си праз­ник след броени дни, ще почита паметта на освободителите от Рус­ката империя с венци и цветя. На 3 март тър­жес­т­вено ще чес­т­ваме 145 години от Освобож­дението си, дошло благодарение на рус­ката кръв и саможер­тва. А дни преди този свят за всеки бъл­гарин праз­ник ни се налагат Цен­зура и пещерна русофобия!?

Буря от въз­мущение в общес­т­вото и социал­ните мрежи предиз­вика вляз­лата в сила заб­рана за излъч­ване на руски медии в ЕС и съот­ветно в Бъл­гария. Въз­мущението е от неп­рик­ритата цен­зура, натиска как да мис­лим „правилно“, ограничаването от страна на еврочинов­ници яст­реби на основни свободи, като свободата да получаваш инфор­мация и свободата на словото, които дос­коро бяха прок­ламирани като “фун­дамен­тални“ за същата Европа. А срав­ненията, които се правят, са с времена, които уж бяха отминали — фашис­т­ката цен­зура срещу съвет­с­ките радиос­тан­ции по времето на Втората световна война, заг­лушаването на запад­ните радиос­тан­ции преди 1989 г. и падането на Желяз­ната завеса.

Мнозина са категорични — вед­нъж съз­даденият прецедент за цен­зура срещу медии съз­дава пряка опас­ност за свободите и основ­ните прин­ципи на ЕС, за нови прояви на цен­зура срещу инакомис­лието, срещу свобод­ната мисъл, съвест и слово. Срамът през XXI век в уж демок­ратична и прос­ветена Европа да се заб­раняват медии е както за европейс­ките чинов­ници, така и за бъл­гар­с­ките власти, които без­ропотно се съг­ласиха със случ­ващото се. Съг­ласиха се не само погаз­вайки историчес­ките връзки между Бъл­гария и Русия, но и желанията на огром­ното мнозин­с­тво от бъл­гар­с­ките граж­дани. А също така — заб­равяйки, че сред страните на т. нар. колек­тивен Запад има дър­жави като Тур­ция и Унгария — едната, огромна по мащаба на въоръжените си сили, член на НАТО, а втората — член на ЕС и НАТО. Дър­жави, които въп­реки сан­к­циите и противопос­тавянето успяват да защитят национал­ните си интереси и водят балан­сирана вън­шна, икономическа и енер­гийна политика с Русия.

Защо Бъл­гария си поз­воли да цен­зурира рус­кото слово и да спре рус­ките телевизионни канали?

Нали вяр­вахме, че това е минало и никога няма да се върне!? Нав­ремето тайно слушахме „Свободна Европа“ или четяхме „Док­тор Живаго“. Днес се оказва, че свободата в Европа е кон­т­ролирана, а всичко раз­лично, т. е. руско, е „злов­редно“, както каз­ваше бив­шата пос­ланичка на Америка Херо Мус­тафа.

Ето част от тек­ста, въз основа на който се цен­зурират рус­ките телевизии (цитатите са от consilium.europa.eu.), както и част от преам­бюла и Дял II от Хар­тата на основ­ните права на ЕС пос­ветен на свободата.

Тек­с­товете са пределно ясни — сан­к­циите на ЕС зачер­к­ват основни права на европей­ците и фак­тически заб­раняват другата гледна точка.

Според еврочинов­ниците: „Рус­ката федерация учас­тва в сис­темна меж­дународна кам­пания за дезин­фор­мация, манипулиране на инфор­мацията и изопачаване на фак­тите, за да засили стратегията си за дес­табилизиране както на своите съседи, така и на ЕС и неговите дър­жави членки.

За да противодейс­тва на това, ЕС спря излъч­ването и лицен­зите на няколко под­к­репяни от Кремъл дезин­фор­мационни медии:

Спут­ник; Русия днес; Русия РТР/РТР Планета; Русия 24; Русия 1; ТВ Цен­тър Интер­нешънъл; НТВ/НТВ Мир; РЕН ТВ; Първи канал.

Русия изпол­зва всички тези медии, за да раз­п­рос­т­ранява умиш­лено пропаганда и да провежда дезин­фор­мационни кам­пании, включително за своята военна агресия срещу Украйна.

Ограниченията срещу „Спут­ник“ и „Русия днес“ (заедно с дъщер­ните дружес­тва — RT English, RT Germany, RT France и RT Spanish) са в сила от 2 март 2022 г. Ограниченията за другите образувания са в сила от юни (Русия РТР/РТР Планета, Русия 24 и ТВ Цен­тър Интер­нешънъл) и от декем­ври 2022 г. (Русия 1, НТВ/НТВ Мир, РЕН ТВ и Първи канал).

Те обх­ващат всички сред­с­тва за предаване и раз­п­рос­т­ранение в дър­жавите — членки на ЕС, или насочени към тях, включително кабелна и сателитна телевизия, телевизия чрез интер­нет протокол, плат­форми, уеб­сай­тове и приложения.

В съот­вет­с­т­вие с Хар­тата на основ­ните права тези мерки няма да поп­речат на тези медии и тех­ния пер­сонал да извър­ш­ват дей­ности в ЕС, раз­лични от дей­ности по излъч­ване, нап­ример проуч­вания и интер­вюта.“

Анатомия на овлас­теното лицемерие

Но ето какво каз­ват докумен­тите на Европейс­кия съюз, заради които дос­коро ЕС беше желана и уважавана инс­титуция и бе притегателен пример за други народи по света. Същите документи същият ЕС наруши лицемерно и брутално със своето соб­с­т­вено решение за цен­зура над легитим­ните руски медии:

Като съз­нава своето духовно и морално нас­лед­с­тво, Съюзът се основава на неделимите и универ­сални цен­ности на човешко дос­тойн­с­тво, свобода, равен­с­тво и солидар­ност; той почива на прин­ципа на демок­рацията и на прин­ципа на правовата дър­жава. Той пос­тавя човека в цен­търа на своята дей­ност, като учредява граж­дан­с­т­вото на Съюза и съз­дава прос­т­ран­с­тво на свобода, сигур­ност и правосъдие“ (Из преам­бюла на Хар­тата на основ­ните права на ЕС).

Също така: “ДЯЛ II СВОБОДИ — Член 11

Свобода на изразяване на мнение и свобода на инфор­мация

1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отс­тоява своето мнение, да получава и да раз­п­рос­т­ранява инфор­мация и идеи без намеса на

пуб­лич­ните власти и независимо от границите.

2. Свободата и плурализ­мът на медиите се зачитат.“

Бъл­гари! Кога заб­равихте, че дър­жав­ността ни е изг­радена върху руска кръв и саможер­тва!? Кога заб­равихте думите на Поета, въз­пял и борил се за бъл­гар­щината:

Кат Русия няма втора,

Тъй могъща на света!

Тя е нашата опора!

Тя е нашта висота!

Комен­тарът е излишен! Да живее Цен­зурата, която води Европа и Бъл­гария към мракобесие…

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...