Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мнозинството от социалистите: Линията „Нинова“ е изчерпана, нужен е нов лидер

Мнозинството от социалистите: Линията „Нинова“ е изчерпана, нужен е нов лидер

Мнозинството от социалистите: Линията „Нинова“ е изчерпана, нужен е нов лидер

58, 4% искат промяна в БСП, едва 28% са доволни от сегашното ръководство, сочат данните от анкета на „Сова Харис“

Бол­шин­с­т­вото от хората, които определят политичес­ките си въз­г­леди като леви или цен­т­рис­т­ски (58,4%), смятат, че на пред­с­тоящия кон­г­рес на БСП ман­датът на нас­тоящия лидер на социалис­тите трябва да бъде прек­ратен. Явно поредицата от слаби изборни резул­тати показва, че линията, под­дър­жана от Кор­нелия Нинова, е изчер­пана. Още същес­т­вува едно пар­тийно ядро, което стои зад сегаш­ния модел (28,5%), но според изс­лед­ването, тези хора са два пъти по-малко от желаещите промяната. Дан­ните са от пред­с­тавително за пъл­нолет­ното население на страната проуч­ване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 30.01. — 03.02.2023 г. сред 1042 бъл­гар­ски граж­дани по метода на стан­дар­тизираното телефонно интервю. Изс­лед­ването е по поръчка на ПИК.БГ, съоб­щиха от „Сова Харис“.

Социолозите комен­тират, че сама по себе си смяната на лидера на една пар­тия в навечерието на избори носи рис­кове. Въп­реки това преоб­ладаващата част от ляво и цен­т­рис­т­ски ориен­тираните избиратели (47,8%) са на мнение, че ако на пред­с­тоящия кон­г­рес на БСП социалис­тите се обединят около нов лидер, ще пос­тиг­нат по-висок резул­тат. Същев­ременно 37,7% не под­к­репят тази идея.

Оцен­ката за това, как ще се отрази на пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори отношението на сегаш­ното ръковод­с­тво на БСП към президента е много категорична. Според 53,8% от избирателите в този сек­тор ефек­тът ще е отрицателен. Само 8,3% са на мнение, че кон­ф­рон­тацията с президента Радев ще има положително влияние.

Засега кон­фигурацията между пред­с­тавители на БСП, „Изп­рави се.БГ“, АБВ, „Движение 21“ и др. предиз­виква значителен интерес сред потен­циал­ните избиратели. От решенията на кон­г­реса на БСП ще се определи в каква степен този потен­циал ще бъде изпол­з­ван. Към момента почти половината (49,7%) от евен­туал­ните избиратели заявяват, че при определени обс­тоятел­с­тва биха гласували за новата коалиция „Левицата“.

За въз­можен коалиционен пар­т­ньор на БСП след пар­ламен­тар­ните избори в изс­лед­ването е посочена „Въз­раж­дане“ (53,4%). Като допус­тими коалиционни пар­т­ньори са посочени още „Бъл­гар­ски въз­ход“ (31,5%) и даже „Демок­ратична Бъл­гария“ (25,6%).

Евен­туал­ното предиз­борно обединение между „Продъл­жаваме Промяната“ и „Демок­ратична Бъл­гария“ не се приема едноз­начно от избирателите в дес­ния сек­тор. Все пак, 41% са „за“, което показва, че обединението има сериозен потен­циал.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...